MTNR1aMTNR1b基因在繁殖期与非繁殖期雄性高原鼢鼠HPG轴上的表达
安康, 包明芳, 姚宝辉, 康宇坤, 谭宇尘, 王艳莉, 苏军虎
Expression of MTNR1a and MTNR1b genes on HPG axis of male plateau zokor during the breeding and the non‑breeding seasons
Kang AN, Mingfang BAO, Baohui YAO, Yukun KANG, Yuchen TAN, Yanli WANG, Junhu SU
兽类学报 . 2022, (4): 410 -419 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150605