Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
Current Issue | Archive | Adv Search |
New record of Tylonycteris robustula (Chiroptera:Vespertilionidae ) from Hainan,Guizhou,and Sichuan Province
ZHANG Libiao ZHU Guangjian YU Dongmei YE Jianping ZHANG Wei HONG Tiyu TAN Min
Guangdong Entomological Institute,Guangzhou,510260 China
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn