Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
Current Issue | Archive | Adv Search |
Energy metabolism of Pygmy loris (Nycticebus pygmaeus) in cage of Kunming Zoo
XIAO Caihong,WANG Rui,WANG Zhengkun,LIU Pengfei,CHU Yongxing,QIAN Liangchao,CAI Jinhong,LIU Chunyan,MENG Lihua,NIU Jianran,JIA Ting,ZHU Wanlong
School of Life Sciences of Yunnan Normal University,the Key Laboratory of Biomass Energy and Environmental Biotechnology in Yunnan Province,Kunming 650092,China
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn