Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
Current Issue | Archive | Adv Search |
CHROMOSOME STUDIES OF CHINESE HEDGEHOG ERINACEUS EUROPAEUS DEALBATUS(INSECTIVORA)
WANG Jinxing1, ZHANG Xirar2, ZHAO Xiaofan1, WANG Shengwu2, LU Haoquan1, CHEN Yifeng2, SUN Yunhui1
1. Shandong University;
2. Nanjing Normal University
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn