Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
ACTA Theriologica Sinica
Current Issue | Archive | Adv Search |
Bite force and trophic niche partitioning in Yunan Xishuangbanna bat community
TAN Liangjing,SUN Yunxiao, LIU Qi,PENG Xingwen,ZHANG Qin,LIU Hui,LIANG Jie,PENG Zhen, HE Xiangyang,ZHANG Libiao
Guangdong Institute of Applied Biological Resource
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn