Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
ACTA Theriologica Sinica
Current Issue | Archive | Adv Search |
Species resources and factors affecting mammals in Shenzhen, Guangdong, China
ZHANG Libiao, GUO Qiang, LIU Qi, LIU Quansheng, HU Kaijin, SU Qianqian, CHEN Yi, PENG Xingwen, WANG Yingyong, WU Yi, ZHANG Peng
Guangdong Key Laboratory of Animal Conservation and Resource Utilization, Guangdong Public Laboratory of Wild Animal Conservation and Utilization, Guangdong Institute of Applied Biological Resources
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn