Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
ACTA Theriologica Sinica
Current Issue | Archive | Adv Search |
To disperse or not to disperse: male reproductive success in free-ranging Taihangshan macaques
TIAN Jundong, GUO Weijie, WANG Shuai, DUAN Hongyu, WANG Baishi, WANG Zhenlong,LU Jiqi
School of Life Sciences, Zhengzhou University
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn