Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [Seasonal variation of daily activity patterns and diet of yellow-throated marten (Martes flavigula)] 2019 Vol.39(1):52-61
ZHU Bowei,WANG Bin,RAN Jianghong,LI Bo,HUANG Feng,LI Xiaoqing, GU Xiaodong [Abstract] ( 617 ) [HTML 0 KB][PDF 6510 KB] (210)
2 [Classification and distribution of Soricidae in Northeastern China] 2019 Vol.39(1):8-26
LIU Zhu, ZHANG Junsheng, BAI Wei, LIU Huan, XIE Ruixue, YANG Xi, JIN Zhimin [Abstract] ( 598 ) [HTML 0 KB][PDF 15057 KB] (147)
3 [The classification of personality in captive alpine musk deer (Moschus chrysogaster sifanicus)] 2019 Vol.39(1):27-34
SUN Taifu, WANG Jing, LI Yong, ZHOU Mi, MENG Xiuxiang [Abstract] ( 583 ) [HTML 0 KB][PDF 1659 KB] (146)
4 [Practice of regional function optimization in Sanjiangyuan National Park based on N%] 2019 Vol.39(4):347-359
LI Qi, HU Linyong, CHEN Dongdong, HE Fuquan, CHEN Xin, CAO Yifan, XU Shixiao, ZHAO Liang, ZHAO Xinquan [Abstract] ( 578 ) [HTML 0 KB][PDF 23342 KB] (289)
5 [Cognitive behavior and neuroendocrine differences between male and female gerbils (Meriones meridianus)] 2019 Vol.39(5):496-503
GONG Dajie, CAO Ruidong, ZHAO Haochi, ZHANG Mingyu, MIAO Fei, YU Peng [Abstract] ( 577 ) [HTML 0 KB][PDF 5281 KB] (145)
6 [Relationship research between fecal microbes and short chain fatty acid between wild yak and domestic yak] 2019 Vol.39(1):1-7
LIU Chuanfa, ZHANG Liangzhi, FU Haibo, LI Wenjing, ZHANG He, LI Jiye, PI Li,ZHANG Yanming [Abstract] ( 570 ) [HTML 0 KB][PDF 10943 KB] (157)
7 [Facial recognition of giant pandas based on developmental network recognition mode] 2019 Vol.39(1):43-51
Houjin, Zheng Bochuan, LI Yujie, Bai Wenke, QI Guilan, Dong Junfei, Yang Zejing, Zhang Jindong [Abstract] ( 569 ) [HTML 0 KB][PDF 23972 KB] (132)
8 [Impact of social pressure on the estrus of captive female Asian elephants (Elephas maximus)] 2019 Vol.39(2):111-118
TANG Ruchun, XU Kexin, YANG Xuan, YANG Haichao, BAO Mingwei, JIA Ting, ZHANG Jinguo,ZHANG Li [Abstract] ( 566 ) [HTML 0 KB][PDF 1010 KB] (190)
9 [A review of research on the dietary specialization in vampire bats] 2019 Vol.39(2):202-208
CHEN Yuxuan, ZHAO Huabin [Abstract] ( 562 ) [HTML 0 KB][PDF 8245 KB] (92)
10 [Personality and its differences among adult free-ranging Tibetan macaques (Macaca thibetana) at Mt. Huangshan, China] 2018 Vol.38(2):117-127
CHEN Rui,GU Zhiyuan,WANG Xi,SUN Binghua,XIA Dongpo,LI Jinhua [Abstract] ( 560 ) [HTML 0 KB][PDF 1511 KB] (345)
11 [Chemical analysis of leaves of Fargesia edulis and Fargesia dura fed on by black-and-white snub-nosed monkeys in Mt. Lasha, Yunnan, China] 2019 Vol.39(1):94-102
LI Tu, LIU Lili, WANG Shuangjin, LI Qingqing, CHEN Fenfen, YANG Yajin, GUO Aiwei, CUI Liangwei [Abstract] ( 556 ) [HTML 0 KB][PDF 1460 KB] (159)
12 [The application of microsatellite markers in giant panda research] 2019 Vol.39(1):103-110
QIAO Maiju, RAN Jianghong, ZHANG Hemin [Abstract] ( 555 ) [HTML 0 KB][PDF 1321 KB] (176)
13 [Using auto-trigger camera to observe mating behavior of Hog-badger (Arctonyx collaris)] 2019 Vol.39(3):344-346
GUO Hongxing, CHENG Lin, CHENG Songlin, YUAN Rongbin, MAO Yixian [Abstract] ( 555 ) [HTML 0 KB][PDF 12425 KB] (126)
14 [Den characteristics and their ecological significance in Himalayan marmots (Marmota himalayana)] 2019 Vol.39(3):258-265
ZHANG Long, GUO Cheng, XIAO Yanhong, XIANG Zuofu [Abstract] ( 555 ) [HTML 0 KB][PDF 1397 KB] (179)
15 [Application of correspondence analysis and detrended correspondence analysis in foraging pattern of ungulates] 2019 Vol.39(2):119-125
ZHANG Weiqi, ZHANG Ning, HE Huan, MA Jianzhang, ZHONG Linqiang, SUN Yue, ZHANG Minghai [Abstract] ( 554 ) [HTML 0 KB][PDF 3003 KB] (110)
16 [Golden jackal (Canis aureus) recorded in Jilong County, Tibet] 2019 Vol.39(2):224-226
DONG Lei, LUO Hao,LI Sheng [Abstract] ( 553 ) [HTML 0 KB][PDF 36102 KB] (96)
17 [A new record of the Taiwanese gray shrew (Crocidura tanakae Kuroda, 1938) in Hubei Province] 2019 Vol.39(2):218-223
LEI Boyu, YUE Yang, CUI Jifa, JI Shengnan, YU Wenhua, HAN Wenbin, ZHOU Youbing [Abstract] ( 547 ) [HTML 0 KB][PDF 5739 KB] (119)
18 [Recognition of female fertilization and social rank by male golden snub-nosed monkeys (Rhinopithecus roxellana)] 2019 Vol.39(3):227-233
ZHAO Haitao, WANG Xiaowei, HOU Dafu, WANG Chengliang, REN Yi, FU Weiwei,LI Baoguo [Abstract] ( 547 ) [HTML 0 KB][PDF 1348 KB] (278)
19 [AI recognition of infrared camera image of wild animals based on deep learning: Northeast Tiger and Leopard National Park for example] 2019 Vol.39(4):458-465
GONG Yinan, TAN Mengyu, WANG Zhen, ZHAO Guojing, JIANG Peilin, JIANG Shiming, ZHANG Dingji, GE Jianping, FENG Limin [Abstract] ( 547 ) [HTML 0 KB][PDF 33478 KB] (228)
20 [Comparative analysis of fecal microbiota of captive musk deer in juvenile and adult] 2019 Vol.39(3):266-275
ZHAO Guijun, FENG Xiaolan, ZHU Jibin, ZHENG Chengli, JIE Hang, ZENG Dejun, ZHANG Chenglu, QI Wenhua [Abstract] ( 542 ) [HTML 0 KB][PDF 7173 KB] (108)
21 [Effects of vegetation cover and pastoral land-use types on the foraging and vigilance behaviors of the plateau pika] 2019 Vol.39(1):69-76
Migmar Wangdwei [Abstract] ( 540 ) [HTML 0 KB][PDF 857 KB] (126)
22 [Preliminary observation on the activity rhythm and time budget of the Asiatic brush-tailed porcupine (Atherurus macrourus) based on camera-trapping data] 2019 Vol.39(1):62-68
WANG Guohai, SHI Zepan, LI Shengqiang, LU Changhu, ZHOU Qihai [Abstract] ( 539 ) [HTML 0 KB][PDF 3041 KB] (250)
23 [Method of automatic counting of large herbivores from UAV images in the Source Region of Three Rivers] 2019 Vol.39(4):450-457
WU Fangming, ZHU Weiwei, WU Bingfang, ZHAO Xinquan [Abstract] ( 536 ) [HTML 0 KB][PDF 50541 KB] (120)
24 [Quantification of giant pandas’ visual acuity] 2018 Vol.38(5):433-441
LIN Xiaona, CHU Xiaojing, ZHAO Rui, ZHANG Bowen, LUO Bo, ZHANG Guiquan,LIU Dingzhen [Abstract] ( 536 ) [HTML 0 KB][PDF 3078 KB] (324)
25 [The statistics and analysis of foraging plants species eaten by Asian elephant (Elephas maximus)in China] 2019 Vol.39(5):514-530
JIANG Zhicheng, LI Zhengling, BAO Mingwei, CHEN Mingyong [Abstract] ( 534 ) [HTML 0 KB][PDF 2067 KB] (137)
26 [Analysis on the human-wildlife conflict in the Sanjiangyuan Region] 2019 Vol.39(4):476-484
YAN Jingyan, ZHANG Yu, CAI Zhenyuan, CHEN Jiarui, QIN Wen, ZHANG Jingjie, LIAN Xinming, ZHANG Tongzuo [Abstract] ( 533 ) [HTML 0 KB][PDF 4214 KB] (181)
27 [cDNA coding region cloning and functional analysis of Fibulin 5 in sika deer] 2019 Vol.39(2):172-181
CHU Wenhui, WANG Quanwei, WANG Yusu, WANG Guiwu,LI Chunyi [Abstract] ( 531 ) [HTML 0 KB][PDF 14135 KB] (34)
28 [Construction of mammary gland-specific expression vector for plateau pika(Ochotona curzoniae)Leptin gene and its expression in cells] 2019 Vol.39(1):84-93
PANG Bo, YU Honghao, ZHANG Xuze, XIE Ling, FU Lin, ZHAO Xinquan, GUO Songchang [Abstract] ( 527 ) [HTML 0 KB][PDF 34189 KB] (32)
29 [Activity of the captive forest musk deer(Moschus berezovskii) and its relationships with social affinity] 2019 Vol.39(5):531-536
FANG Xuan, SUN Taifu, CAI Yonghua, DONG Xia, LI Yong, ZHOU Mi,MENG Xiuxiang [Abstract] ( 526 ) [HTML 0 KB][PDF 1202 KB] (118)
30 [Investigation on the population of wild Bengal tiger (Panthera tigris tigris) in Medog, Tibet] 2019 Vol.39(5):504-513
WANG Yuan1, LIU Wulin1, LIU Feng, LI Sheng, ZHU Xuelin, JIANG Zhigang, FENG Limin,, LI Bingzhang [Abstract] ( 525 ) [HTML 0 KB][PDF 100104 KB] (395)
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn