Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [Phylogenetic study of Ochotona based on mitochondrial Cytb and morphology with a description of one new subgenus and five new species] 2017 Vol.37(1):1-43
LIU Shaoying, JIN Wei, LIAO Rui, SUN Zhiyu, ZENG Tao, FU Jianrong, LIU Yang, WANG Xin, LI Panfeng, TANG Mingkun, CHEN Liming, DONG Li, HAN Mingde, GOU Dan [Abstract] ( 900 ) [HTML 0 KB][PDF 31573 KB] (497)
2 [Ecologically-based rodent management in the agro-pastoral ecotone of North China: a case study in Mongolian gerbils] 2017 Vol.37(3):308-306
LIU Wei, ZHONG Wenqin, WAN Xinrong, WANG Jianqing [Abstract] ( 608 ) [HTML 0 KB][PDF 1804 KB] (277)
3 [Species resources and factors affecting mammals in Shenzhen, Guangdong, China] 2017 Vol.37(3):256-265
ZHANG Libiao, GUO Qiang, LIU Qi, LIU Quansheng, HU Kaijin, SU Qianqian, CHEN Yi, PENG Xingwen, WANG Yingyong, WU Yi, ZHANG Peng [Abstract] ( 589 ) [HTML 0 KB][PDF 4391 KB] (330)
4 [Molecular evolution of olfactory receptor genes in bats revealed by a genome-wide analysis] 2016 Vol.36(4):422-428
[Abstract] ( 584 ) [HTML 0 KB][PDF 2762 KB] (286)
5 [The impacts of Korean pine cone production and availability on hoarding behaviors of squirrels (Sciurus vulgaris) and chipmunks (Eutamias sibiricus)] 2017 Vol.37(2):124-130
GAO Hongmei, MEI Suonancuo, RONG Ke, MA Jianzhang, ZONG Chen [Abstract] ( 544 ) [HTML 0 KB][PDF 2264 KB] (402)
6 [New record of sun bear(Helarctos malayanus)in Jilong County, Tibet] 2017 Vol.37(4):414-416
ZHOU zhixin,HUANG zhiwen,HU yiming,LI jingjing,WU jianpu,HU huijian [Abstract] ( 539 ) [HTML 0 KB][PDF 26107 KB] (230)
7 [Preliminary study on social structure of Indochinese gray langurs (Trachypithecus crepusculus) in Wuliang Mountian, Yunnan] 2017 Vol.37(1):59-65
XIONG Weiguo, HUANG Zhipang, YIN Longyun, MA Chi, LUO Xu, CUI Liangwei, FAN Pengfei [Abstract] ( 511 ) [HTML 0 KB][PDF 1701 KB] (387)
8 [Geographical variation in the skull morphology of the great Himalayan leaf-nosed bat (Hipposideros armiger)] 2017 Vol.37(3):241-250
HOU Linlin,JIANG Tinglei,LIN Aiqing,FENG Jiang [Abstract] ( 505 ) [HTML 0 KB][PDF 2466 KB] (271)
9 [Ecological Restoration and Conservation Research of Typical Fragile Ecosystems in China: endangerment mechanisms and conservation technologies of endangered animals] 2016 Vol.36(4):469-475
WEI Fuwen,DU Weiguo,ZHAN Xiangjiang,LI Baoguo,YANG Guang,FANG Shengguo,ZHANG Zhengwang,LI Ming [Abstract] ( 501 ) [HTML 0 KB][PDF 1256 KB] (587)
10 [Population genetic structure and demographic history of Ochotona cansus (Lagomorpha, Ochotonidae) ] 2016 Vol.36(4):373-387
CHANG Yongbin, YANG Qisen, WEN Zhixin, XIA Lin, LV Xue, CHENG Jilong, Andrey A. Lissovsky, HOU Jianhua, GE Deyan [Abstract] ( 500 ) [HTML 0 KB][PDF 23364 KB] (265)
11 [Molecular identification of voles in the east of the Qinghai-Tibet Plateau] 2017 Vol.37(1):44-52
ZHAO Xianxian, LI Bang, LIN Gonghua,MA Wanjun, JU Hailan, SU Jianping, ZHANG Tongzuo [Abstract] ( 497 ) [HTML 0 KB][PDF 16425 KB] (195)
12 [The oral microbiome diversity base on 16S rDNA high-throughput sequencing technique in Tibetan macaques (Macaca thibetana)] 2017 Vol.37(1):78-86
RAN Yalan, XIA Dongpo, SUN Binhua, WANG Xi, LI Jinhua [Abstract] ( 493 ) [HTML 0 KB][PDF 5964 KB] (349)
13 [Advances and prospects of gut microbiome in wild mammals] 2017 Vol.37(4):399-406
DING Yun, WU Qi, HU Yibo, WANG Xiao, NIE Yonggang, WU Xiaoping, WEI Fuwen [Abstract] ( 491 ) [HTML 0 KB][PDF 1388 KB] (554)
14 [Habitat analysis and design of potential ecological corridors for Amur Tiger in Northeastern China] 2017 Vol.37(4):317-326
LI Weiping,BAO Heng,ZHANG Minghai [Abstract] ( 472 ) [HTML 0 KB][PDF 3063 KB] (421)
15 [Condensed tannins contents of foods of Rhinopithecus bieti in Mt. Lasha, Yunnan, China] 2016 Vol.36(4):388-396
GUO Aiwei, DANG Xinyan, CHEN Fenfen, ZHANG Yingjun, CUI Liangwei, XIAO Wen [Abstract] ( 469 ) [HTML 0 KB][PDF 1392 KB] (571)
16 [Discovery of a new formed group and current population status of eastern black crested gibbon in Bangliang National Nature Reserve, Guangxi, China] 2017 Vol.37(3):233-240
WEI Shaogan, MA Changyong, TAN Wujing, YANG Jiang, CUI Liangwei, FAN Pengfei [Abstract] ( 452 ) [HTML 0 KB][PDF 1464 KB] (309)
17 [The effects of warm temperature on energy metabolism, thermogenesis and body fat content in female striped hamsters] 2017 Vol.37(2):162-171
TAN Song, WEN Jing, ZHAO Zhijun [Abstract] ( 441 ) [HTML 0 KB][PDF 2708 KB] (217)
18 [A bibliometrical analysis of status on animal behavior in China] 2016 Vol.36(4):476-484
CUI Shaopeng, LI Weiqi, YI Lina, LI Chunwang, ZHU Lan, JIANG Zhigang [Abstract] ( 438 ) [HTML 0 KB][PDF 1634 KB] (732)
19 [Differential expression of somatostatin in the Harderian glands of different gender/age Cricetulus barabensis] 2016 Vol.36(4):429-437
XU Jinhui, GENG Xiaocui, CHEN Lei, XUE Huiliang, XU Laixiang [Abstract] ( 404 ) [HTML 0 KB][PDF 2460 KB] (229)
20 [Cloning of the CDS of yak Endothelin-1 gene and construction of its eukaryotic expression plasmid] 2017 Vol.37(3):293-299
WANG Qianhao,LIU Jianfeng,DING Yanping,WANG Jianlin,SHAO Baoping [Abstract] ( 384 ) [HTML 0 KB][PDF 2010 KB] (203)
21 [Soil microorganisms and enzymes in burrows of plateau zokor in eastern Qilian Mountain region] 2017 Vol.37(3):284-292
JI Chengpeng, YANG Siwei, ZHOU Yanshan, CHU Bin,HUA Limin [Abstract] ( 379 ) [HTML 0 KB][PDF 1675 KB] (225)
22 [Establishment of fluorescent quantitative RT-PCR assay for detection of the giant panda rotavirus] 2016 Vol.36(4):445-451
CHEN Zhenrong, LIAO Hong, HAO Zhongxiang, MA Lei, GONG Yongping, WANG Chengdong, CHEN Xin, HAN Guoquan, LAN Jingchao, YAN Qigui [Abstract] ( 378 ) [HTML 0 KB][PDF 1824 KB] (214)
23 [The largest gray wolf (Canis lupus) home ranges in the world may exist in the Mount Kalamaili Ungulate Nature Reserve, Xinjiang, China] 2016 Vol.36(4):452-458
DUAN Xiaonan, CHU Wenwen, WANG Yuan, DU Congcong, HE Lei, CHU Hongjun [Abstract] ( 371 ) [HTML 0 KB][PDF 9591 KB] (151)
24 [Personality and its differences among adult free-ranging Tibetan macaques (Macaca thibetana) at Mt. Huangshan, China] 2018 Vol.38(2):117-127
CHEN Rui,GU Zhiyuan,WANG Xi,SUN Binghua,XIA Dongpo,LI Jinhua [Abstract] ( 368 ) [HTML 0 KB][PDF 1511 KB] (317)
25 [Individual differences in BMR and energetic strategies of striped hamsters in response to a high fat diet] 2017 Vol.37(2):179-188
SHI Lulu, TAN Song, WEN Jing, ZHAO Zhijun [Abstract] ( 367 ) [HTML 0 KB][PDF 3036 KB] (203)
26 [Molecular evolution of the vomeronasal receptor V1R gene in bats] 2017 Vol.37(1):97-103
HAN Baoyin,WANG Kai,WU Jinwei [Abstract] ( 364 ) [HTML 0 KB][PDF 2617 KB] (266)
27 [The status and characteristics of, and solutions to, human-Tibetan brown bear conflicts in the Qinghai Province] 2018 Vol.38(1):28-35
HAN Xufang, ZHANG Ji, CAI Ping, ZHANG Yu, WU Guosheng, WANG Enguang, XU Aichun [Abstract] ( 364 ) [HTML 0 KB][PDF 4386 KB] (355)
28 [The influence of ecotourism on the gastrointestinal parasites of golden snub-nosed monkeys (Rhinopithecus roxellana)] 2017 Vol.37(1):66-77
ZHANG Bo, YE Pingjing, LU Lang, YAO Hui, YANG Wanji, QIN Jianyong, XIANG Zuofu [Abstract] ( 363 ) [HTML 0 KB][PDF 15654 KB] (232)
29 [Dominance hierarchy for one-male units in a group of provisioned black-and-white monkeys (Rhinopithecus bieti)] 2017 Vol.37(4):371-378
XIA Wancai,HU Jie,RRN Baoping,HE Xinming,KUANG Peigang,ZHONG Tai,LI Dayong [Abstract] ( 362 ) [HTML 0 KB][PDF 1393 KB] (249)
30 [Habitat selection of Plateau zokor in northern Qilian Mountain] 2017 Vol.37(4):407-413
TIAN Yongliang, ZHOU Jianwei, YU Yingwen, WANG Qiaoling, SHEN Yanze, HUA Limin [Abstract] ( 360 ) [HTML 0 KB][PDF 1206 KB] (327)
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn