Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
30 Most Down Articles
Published in last 1 year | In last 2 years| In last 3 years| All| Most Downloaded in Recent Month | Most Downloaded in Recent Year|

Most Downloaded in Recent Year
  
1 CDS cloning and sequence analysis of neuronal nitric oxide synthase (nNOS)from plateau zokor (Myospalax baileyi) 2014 Vol.34(1):17-27
ZHANG Xuze,XIE Ling,GUO Xinyi,CHEN Guihua,LIN Gonghua,DU Yurong,PANG Bo,GUO Songchang [Abstract] (924) [HTML 0 KB][PDF 3271 KB] (1406)
2 Research advances in Cetacean osmoregulation 2012 Vol.32(2):156-167
null [Abstract] (1173) [HTML 0 KB][PDF 336 KB] (22538)
3 Distribution pattern and zoogeographical division of mammals on the Qinghai-Tibet Plateau 2008 Vol.28(4):375-394
HUANG Wei,XIA Lin,YANG Qisen,FENG Zuojian [Abstract] (3716) [HTML 0 KB][PDF 513 KB] (1664)
4 A recent survey of bat diversity (Mammalia:Chiroptera)in Macau 2013 Vol.33(2):123-132
WONG Kai Chin,TAN Liangjing,YANG Jian,CHEN Yi,LIU Qi,SHEN Qiqi,CHOI Man [Abstract] (1413) [HTML 0 KB][PDF 2071 KB] (1436)
5 New bat record from Guangdong Province in China — Arielulus circumdatus (Temminck,1840) 2014 Vol.34(3):292-
ZHANG Libiao,LIU Qi,SHEN Qiqi,ZHU Guangjian,CHEN Yi,ZHAO Jiao,LIU Hui,SUN Yunxiao,GONG Yuening,LI Chaorong [Abstract] (366) [HTML 0 KB][PDF 6424 KB] (1538)
6 Research advances and perspectives on the ecology of wild giant pandas 2011 Vol.31(4):412-421
WEI Fuwen,ZHANG Zejun,HU Jinchu [Abstract] (1685) [HTML 0 KB][PDF 325 KB] (1643)
7 History,current situation and prospects on nature reserves for giant pandas (Ailuropoda melanoleuca) in China 2011 Vol.31(1):10-14
HU Jinchu,ZHANG Zejun ,WEI Fuwen [Abstract] (3408) [HTML 0 KB][PDF 190 KB] (2044)
8 Comparison of the Tibetan fox (Vulpes ferrilata) home range size using methods the fixed kernel estimation and the minimum convex polygon 2010 Vol.30(2):163-170
LIU Xiaoqing,WANG Xiaoming,WANG Zhenghuan,LIU Qunxiu,MA Bo [Abstract] (1149) [HTML 0 KB][PDF 861 KB] (1226)
9 Mammalian fauna and its vertical changes in Mt. Qomolangma National Nature Reserve,Tibet,China 2014 Vol.34(1):28-37
HU Yiming,YAO Zhijun,HUANG Zhiwen2 ,TIAN Yuan,LI Haibin,PU Qiong,YANG Daode,HU Huijian [Abstract] (969) [HTML 0 KB][PDF 1347 KB] (1726)
10 Population genetic structure and population genetic diversity analysis based on mitochondrial DNA of Asian elephant(Elephas maximus) in China 2012 Vol.32(2):90-100
null [Abstract] (2062) [HTML 0 KB][PDF 1450 KB] (1226)
11 Mammalian skeleton specimen preparation using proteolytic enzyme (alcalase)detergent 2009 Vol.29(2):227-230
WU Yonghua,YANG Qisen [Abstract] (1349) [HTML 0 KB][PDF 799 KB] (1520)
12 Marine mammal researches in China 2011 Vol.31(1):20-36
HAO Yujiang,WANG Kexiong,HAN Jiabo,ZHENG Jingsong,XIAN Yijie,YAO Zhiping,LU Zhichuang,LI Haiyan,ZHANG Xianfeng [Abstract] (3061) [HTML 0 KB][PDF 441 KB] (1543)
13 Transcriptomatic determination of convergent evolution between plateau zokors (Eospalax baileyi) and naked mole rats (Heterocephalus glaber) 2014 Vol.34(2):129-137
DENG Xiaogong,WANG Kun,ZHANG Shoudong,SU Jianping,ZHANG Tongzuo,LIN Gonghua [Abstract] (602) [HTML 0 KB][PDF 348 KB] (1754)
14 The first book about snow leopard in China 2013 Vol.33(2):200-202
null [Abstract] (1169) [HTML 0 KB][PDF 163 KB] (601)
15 Correlations of male personality features with temporary consortship in Tibetan macaques (Macaca thibetana) 2018 Vol.38(5):442-450
WU Yibing, ZHANG Qixin, WANG Xi, LI Bowen,LI Jinhua [Abstract] (193) [HTML 0 KB][PDF 1620 KB] (216)
16
A preliminary study on the energy content of the main food plants of François’ langur (Trachypithecus francoisi) in Fusui, Guangxi, China
2015 Vol.35(3):260-270
HUANG Xiaohong, LI Youbang, LU Shiyi, ZHAO Fei, WEI Zhouquan [Abstract] (231) [HTML 0 KB][PDF 1512 KB] (1111)
17 Opportunities and challenges of fecal DNA technology in molecular ecology researches 2018 Vol.38(3):235-246
SHAN Lei, HU Yibo, WEI Fuwen [Abstract] (244) [HTML 0 KB][PDF 1829 KB] (479)
18 Quantification of giant pandas’ visual acuity 2018 Vol.38(5):433-441
LIN Xiaona, CHU Xiaojing, ZHAO Rui, ZHANG Bowen, LUO Bo, ZHANG Guiquan,LIU Dingzhen [Abstract] (285) [HTML 0 KB][PDF 3078 KB] (273)
19 Mammal and bird diversity survey using camera traps in the Chebaling National Nature Reserve, Guangdong Province 2018 Vol.38(5):504-512
SHU Zufei, LU Xueli, CHEN Lijun, SONG Xiangjin, HUANG Xiaoqun, JIANG Bingkun, XIAO Ronggao, WANG Xincai, ZHANG Yingming, XIAO Zhishu [Abstract] (233) [HTML 0 KB][PDF 1765 KB] (278)
20 Distribution patterns and species diversity of mammals in Anhui Province 2007 Vol.27(2):175-184
WANG Xinjian,ZHOU Lizhi,ZHANG Youyu,XING Yajun,GU Changming [Abstract] (819) [HTML 0 KB][PDF 1190 KB] (1043)
21 Variation of urinary reproductive hormones of a captive female African elephant during gestation 2012 Vol.32(2):175-178
null [Abstract] (1034) [HTML 0 KB][PDF 396 KB] (1064)
22 Research progress in conservation biology of endangered mammals in China 2016 Vol.36(3):255-
Wei Fuwen [Abstract] (722) [HTML 0 KB][PDF 1562 KB] (1381)
23 Feeding activity of François langurs in Karst habitat 2007 Vol.27(3):243-248
ZHOU Qihai,CAI Xiangwen,HUANG Chengming,LI Youbang,LUO Yaping [Abstract] (747) [HTML 0 KB][PDF 1396 KB] (1188)
24 Preliminary analysis on taxonomic status of golden wild yak in Tibet 2015 Vol.35(1):48-54
HOU Yunyun, ZHANG Yuguang, LU Hui, LIU Fang, LI Diqiang, FENG Jinchao [Abstract] (523) [HTML 0 KB][PDF 1458 KB] (852)
25 Survey on the resources status of dugong in Hainan Province,China 2007 Vol.27(1):68-73
WANG Peilie, HAN Jiabo, MA Zhiqiang, WANG Nianbin [Abstract] (923) [HTML 0 KB][PDF 252 KB] (994)
26 Distribution pattern and zoogeographical discussion of mammals in Xin-jiang 2007 Vol.27(4):325-337
HUANG Wei,XIA Lin,FENG Zuojian,YANG Qisen [Abstract] (751) [HTML 0 KB][PDF 882 KB] (978)
27 Activity rhythms of black muntjac (Muntiacus crinifron)revealed with infrared camera 2012 Vol.32(4):368-372
ZHANG Shusheng,BAO Yixi,WANG Yanni,FANG Pingfu,YE Bin [Abstract] (1473) [HTML 0 KB][PDF 352 KB] (846)
28 Application of infrared cameras for wildlife surveys in the Bulong Nature Reserve, Xishuangbanna Prefecture, Yunnan Province 2018 Vol.38(5):513-518
WANG Qiaoyan, HE Youcai, ZHANG Mingxia, SONG Junping, TAO Yongxiang, ZHANG Zhongyuan, YAN Zhangjian,YANG Hongpei [Abstract] (187) [HTML 0 KB][PDF 2236 KB] (236)
29 Taxonomy and conservation status of gibbons in China 2012 Vol.32(3):248-258
null [Abstract] (1902) [HTML 0 KB][PDF 774 KB] (1427)
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn