Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
30 Most Down Articles
Published in last 1 year | In last 2 years| In last 3 years| All| Most Downloaded in Recent Month | Most Downloaded in Recent Year|

Most Downloaded in Recent Year
  
1 CDS cloning and sequence analysis of neuronal nitric oxide synthase (nNOS)from plateau zokor (Myospalax baileyi) 2014 Vol.34(1):17-27
ZHANG Xuze,XIE Ling,GUO Xinyi,CHEN Guihua,LIN Gonghua,DU Yurong,PANG Bo,GUO Songchang [Abstract] (891) [HTML 0 KB][PDF 3271 KB] (1396)
2 Research advances in Cetacean osmoregulation 2012 Vol.32(2):156-167
null [Abstract] (1145) [HTML 0 KB][PDF 336 KB] (22514)
3 Opportunities and challenges of fecal DNA technology in molecular ecology researches 2018 Vol.38(3):235-246
SHAN Lei, HU Yibo, WEI Fuwen [Abstract] (207) [HTML 0 KB][PDF 1829 KB] (444)
4 Research advances and perspectives on the ecology of wild giant pandas 2011 Vol.31(4):412-421
WEI Fuwen,ZHANG Zejun,HU Jinchu [Abstract] (1639) [HTML 0 KB][PDF 325 KB] (1598)
5 Distribution pattern and zoogeographical division of mammals on the Qinghai-Tibet Plateau 2008 Vol.28(4):375-394
HUANG Wei,XIA Lin,YANG Qisen,FENG Zuojian [Abstract] (3700) [HTML 0 KB][PDF 513 KB] (1599)
6 New record of a rodent genus (Murinae) in China—Tonkinomys daovantieni 2018 Vol.38(3):309-314
CHENG Shi, CHEN Zhongzheng, CHENG Feng, LI Jiaqi, WAN Tao, LI Quan, LI Xueyou, WU Hailong, JIANG Xuelong [Abstract] (227) [HTML 0 KB][PDF 21069 KB] (404)
7 A recent survey of bat diversity (Mammalia:Chiroptera)in Macau 2013 Vol.33(2):123-132
WONG Kai Chin,TAN Liangjing,YANG Jian,CHEN Yi,LIU Qi,SHEN Qiqi,CHOI Man [Abstract] (1388) [HTML 0 KB][PDF 2071 KB] (1386)
8 New bat record from Guangdong Province in China — Arielulus circumdatus (Temminck,1840) 2014 Vol.34(3):292-
ZHANG Libiao,LIU Qi,SHEN Qiqi,ZHU Guangjian,CHEN Yi,ZHAO Jiao,LIU Hui,SUN Yunxiao,GONG Yuening,LI Chaorong [Abstract] (358) [HTML 0 KB][PDF 6424 KB] (1480)
9 History,current situation and prospects on nature reserves for giant pandas (Ailuropoda melanoleuca) in China 2011 Vol.31(1):10-14
HU Jinchu,ZHANG Zejun ,WEI Fuwen [Abstract] (3368) [HTML 0 KB][PDF 190 KB] (1994)
10 Comparison of the Tibetan fox (Vulpes ferrilata) home range size using methods the fixed kernel estimation and the minimum convex polygon 2010 Vol.30(2):163-170
LIU Xiaoqing,WANG Xiaoming,WANG Zhenghuan,LIU Qunxiu,MA Bo [Abstract] (1110) [HTML 0 KB][PDF 861 KB] (1169)
11 Transcriptomatic determination of convergent evolution between plateau zokors (Eospalax baileyi) and naked mole rats (Heterocephalus glaber) 2014 Vol.34(2):129-137
DENG Xiaogong,WANG Kun,ZHANG Shoudong,SU Jianping,ZHANG Tongzuo,LIN Gonghua [Abstract] (571) [HTML 0 KB][PDF 348 KB] (1725)
12 Population genetic structure and population genetic diversity analysis based on mitochondrial DNA of Asian elephant(Elephas maximus) in China 2012 Vol.32(2):90-100
null [Abstract] (2037) [HTML 0 KB][PDF 1450 KB] (1170)
13 Mammalian fauna and its vertical changes in Mt. Qomolangma National Nature Reserve,Tibet,China 2014 Vol.34(1):28-37
HU Yiming,YAO Zhijun,HUANG Zhiwen2 ,TIAN Yuan,LI Haibin,PU Qiong,YANG Daode,HU Huijian [Abstract] (944) [HTML 0 KB][PDF 1347 KB] (1679)
14
A preliminary study on the energy content of the main food plants of François’ langur (Trachypithecus francoisi) in Fusui, Guangxi, China
2015 Vol.35(3):260-270
HUANG Xiaohong, LI Youbang, LU Shiyi, ZHAO Fei, WEI Zhouquan [Abstract] (219) [HTML 0 KB][PDF 1512 KB] (1079)
15 Mammalian skeleton specimen preparation using proteolytic enzyme (alcalase)detergent 2009 Vol.29(2):227-230
WU Yonghua,YANG Qisen [Abstract] (1314) [HTML 0 KB][PDF 799 KB] (1466)
16 Marine mammal researches in China 2011 Vol.31(1):20-36
HAO Yujiang,WANG Kexiong,HAN Jiabo,ZHENG Jingsong,XIAN Yijie,YAO Zhiping,LU Zhichuang,LI Haiyan,ZHANG Xianfeng [Abstract] (3035) [HTML 0 KB][PDF 441 KB] (1479)
17 Distribution patterns and species diversity of mammals in Anhui Province 2007 Vol.27(2):175-184
WANG Xinjian,ZHOU Lizhi,ZHANG Youyu,XING Yajun,GU Changming [Abstract] (789) [HTML 0 KB][PDF 1190 KB] (989)
18 Research progress in conservation biology of endangered mammals in China 2016 Vol.36(3):255-
Wei Fuwen [Abstract] (658) [HTML 0 KB][PDF 1562 KB] (1346)
19 Dynamic status of Sichuan snub-nosed monkey in Foping National Nature Reserve, China 2018 Vol.38(3):247-259
HE Gang, GUO Songtao, JIN Xuelin, HE Shujun, LI Fangfang, LI Cai, WU Fan, HOU Rong, HUANG Kang, HE Xiangbo, LIU Xinyu, Ruliang Pan, LI Baoguo [Abstract] (185) [HTML 0 KB][PDF 22259 KB] (307)
20 A new record of Crocidura tanakae Kuroda,1938 in Sichuan and Guizhou Provinces 2018 Vol.38(2):211-216
CHEN Shunde, ZHANG Qi, LI Fengjun, WANG Xuming, WANG Qiong, LIU Shaoying [Abstract] (186) [HTML 0 KB][PDF 18701 KB] (304)
21 Activity pattern of plateau zokor(Eospalax baileyi)and its influences in eastern Qilian Mountain region 2018 Vol.38(2):201-210
JI Chengpeng, ZHOU Jianwei, CHU Bin, ZHOU Rui, WANG Zhipeng, WANG Ting, TIAN Yongliang, ZHOU Yanshan, HUA Limin [Abstract] (131) [HTML 0 KB][PDF 2027 KB] (298)
22 The first book about snow leopard in China 2013 Vol.33(2):200-202
null [Abstract] (1157) [HTML 0 KB][PDF 163 KB] (544)
23 Preliminary camera-trapping survey on wild mammals and birds in Ailaoshan National Nature Reserve, Yunnan Province, China#br# 2018 Vol.38(3):318-322
HE Xuelian, LUO Kang, LU Zhiyun, XIAO Zhishu, LIN Luxiang [Abstract] (207) [HTML 0 KB][PDF 1598 KB] (293)
24 Personality and its differences among adult free-ranging Tibetan macaques (Macaca thibetana) at Mt. Huangshan, China 2018 Vol.38(2):117-127
CHEN Rui,GU Zhiyuan,WANG Xi,SUN Binghua,XIA Dongpo,LI Jinhua [Abstract] (262) [HTML 0 KB][PDF 1511 KB] (287)
25 Distribution pattern and zoogeographical discussion of mammals in Xin-jiang 2007 Vol.27(4):325-337
HUANG Wei,XIA Lin,FENG Zuojian,YANG Qisen [Abstract] (734) [HTML 0 KB][PDF 882 KB] (935)
26 Correlations of male personality features with temporary consortship in Tibetan macaques (Macaca thibetana) 2018 Vol.38(5):442-450
WU Yibing, ZHANG Qixin, WANG Xi, LI Bowen,LI Jinhua [Abstract] (151) [HTML 0 KB][PDF 1620 KB] (202)
27 Geographic Variation in Diet Composition of François langurs 2016 Vol.36(1):46-55
LI Shengqiang, Li Dayong, HUANG Zhonghao, LI Youbang, HUANG Chengming, ZHOU Qihai [Abstract] (436) [HTML 0 KB][PDF 934 KB] (864)
28 Summer habitat selection of sambar deer (Rusa unicolor) in Wolong National Nature Reserve 2018 Vol.38(3):277-285
HU Jie,YAO Gang,LI Dayong, YANG Zhisong,LI Yanhong [Abstract] (149) [HTML 0 KB][PDF 1355 KB] (273)
29 Preliminary investigation for mammal and bird resources using infrared camera traps in Maolan National Nature Reserve, Guizhou 2018 Vol.38(3):323-330
LIU Jia, LIN Jianzhong, LI Shengqiang, LI Youbang, YAO Zhengming, WEI Luming, TAN Chengjiang, ZHOU Qihai, HUANG Chengming [Abstract] (191) [HTML 0 KB][PDF 2987 KB] (270)
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn