The application of infrared camera in mammal research in Guanyinshan Nature Reserve,Shaanxi
WU Pengfeng,LIU Xuehua,CAI Qiong,HE Xiangbo,Melissa Songer,ZHU Yun,SHAO Xiaoming
. 2012, (1): 67 -71 .