The susceptibility of intestinal parasites induced by predation risk to overwintering root voles( Microtus oeconomus)
ZHU Yahui, SHANG Guozhen, YANG Yanbin, ZHANG Xin, WU Yan, CAO Yifan, BIAN Jianghui
ACTA Theriologica Sinica . 2018, (5): 467 -476 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150193