A new record of genus Pantherina in Ningxia Hui Autonomous Region, China—Pantherina griselda (Thomas, 1912)
PU Yingting, JIANG Haijun, WANG Xuming, TANG Keyi, WANG Qiong, LIAO Rui, CHEN Shunde, LIU Shaoying
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2020, (3): 302 -306 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150358