The effect of coccidian infection on immune function of root voles ( Microtus oeconomus) :a field experiment
SHANG Guozhen, WU Xueqin, ZHU Yahui, CAO Yifan, WU Yan, BIAN Jianghui
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2020, (5): 413 -423 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150398