Discussion of taxonomic status of Crocidura dongyangjiangensis Liu Y, Chen SD, and Liu SY, 2020 and Crocidura huangshanensis Yang, BW Zhang and Li, 2020
CHEN Shunde, CHEN Dan, TANG Keyi, QIN Boxin, XIE Fei, FU Changkun, LIU Yang, LIU Shaoying
ACTA Theriologica Sinica . 2021, (1): 108 -114 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150503