Positional behavior of Assam macaque ( Macaca assamensis) living in the limestone forest of southwest Guangxi, China
LIU Zheng, LIU Shengyuan, LI Youbang, HUANG Zhonghao
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2022, (1): 12 -23 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150543