Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
Quick Search  
  Adv Search
2019 Vol. 39, No. 6
Published: 30 November 2019

 
599 Study on polymorphisms of microsatellites DNA of Chinese captive forest musk deer(Moschus berezovskii
WANG Dou, XU Guan, WANG Hongyong, HE Sen, BU Shuhai, ZHENG Xueli
DOI: 10.16829/j.slxb.150323
2019 Vol. 39 (6): 599-607 [Abstract] ( 311 ) HTML (1 KB)  PDF (3651 KB)  ( 114 )
608 Occurrences of Xiamen Indo-Pacific humpback dolphins (Sousa chinensis Osbeck, 1765), in waters of Weitou Bay, China
WU Fuxing, WANG Xianyan, DING Xiaohui, DAI Yufei, ZHAO Liyuan, ZHU Qian
DOI: 10.16829/j.slxb.150308
2019 Vol. 39 (6): 608-613 [Abstract] ( 318 ) HTML (1 KB)  PDF (2194 KB)  ( 92 )
614 Embracing behavior in male Tibetan macaques(Macaca thibetana)at Mt. Huangshan
LIU Yiming, WANG Xi, ZHANG Qixin, FANG Xingli, LI Jinhua
DOI: 10.16829/j.slxb.150297
2019 Vol. 39 (6): 614-622 [Abstract] ( 322 ) HTML (1 KB)  PDF (8717 KB)  ( 175 )
623 Current status and conservation of François’ Langurs (Trachypithecus francoisi) in Encheng National Nature Reserve in Guangxi, China
LI Wenhua, SONG Qingchuan, HUANG Rong, ZHAO Jiaxin, LI Youbang, ZHOU Qihai
DOI: 10.16829/j.slxb.150289
2019 Vol. 39 (6): 623-629 [Abstract] ( 316 ) HTML (1 KB)  PDF (26044 KB)  ( 51 )
630 Population dynamics of semi-free-ranging rhesus macaque (Macaca mulatta) in Qianlingshan Park, Guizhou, China
ZHU Yuan, LU Zhiyuan, LI Da, WANG Qi, SU Haijun
DOI: 10.16829/j.slxb.150281
2019 Vol. 39 (6): 630-638 [Abstract] ( 318 ) HTML (1 KB)  PDF (15386 KB)  ( 53 )
639 Preliminary studies on the home range and diurnal behaviour of Callosciurus erythraeus in an urban garden
YUAN Yaohua, LIU Qunxiu, ZHANG Xin
DOI: 10.16829/j.slxb.150298
2019 Vol. 39 (6): 639-650 [Abstract] ( 323 ) HTML (1 KB)  PDF (2422 KB)  ( 46 )
651 Rodent diversity and its relationship with environmental factors in Mt. Helan, Inner Mongolia
SHI Rui, LI Zongzhi, GAO Hui, PANG Bo, YAN Yongbin, TENG Liwei, LIU Zhensheng
DOI: 10.16829/j.slxb.150322
2019 Vol. 39 (6): 651-661 [Abstract] ( 327 ) HTML (1 KB)  PDF (2351 KB)  ( 70 )
662 Comparative studies on food habit analysis of gastric contents and colon contents of plateau pika(Ochotona curzoniae
HOU Chu, SHANG Guozhen, WU Xueqin, CAO Yifan, CHEN Jiahui, BIAN Jianghui
DOI: 10.16829/j.slxb.150290
2019 Vol. 39 (6): 662-669 [Abstract] ( 330 ) HTML (1 KB)  PDF (1543 KB)  ( 45 )
670 Effects of changing nutrients content on ingestion and digestion of Mus caroli and Rattus losea
YIN Fei,QIN Jiao,CHEN Yi,SU Qianqian,LEI Ting,ZHANG Chunlan, LIU Quansheng
DOI: 10.16829/j.slxb.150330
2019 Vol. 39 (6): 670-677 [Abstract] ( 309 ) HTML (1 KB)  PDF (1600 KB)  ( 45 )
678 Analysis of urinary volatile constituents of wild Anourosorex squamipes
ZONG Hao,HU Tao,DU Rong,LI Jialing,FENG Dan,WANG Qian,LEI Ziyong,LI Qi, FU Changkun
DOI: 10.16829/j.slxb.150277
2019 Vol. 39 (6): 678-687 [Abstract] ( 336 ) HTML (1 KB)  PDF (1757 KB)  ( 67 )
688 A new record of mammals in Ningxia Hui Autonomous Region—Reeve’s muntjac (Muntiacus reevesi Ogilby, 1839)
LUO Juanjuan, QIN Jiahui, LI Jiaqi, LAN Guangcheng, GUO Zhihong, XU Yongheng, SONG Sen
DOI: 10.16829/j.slxb.150262
2019 Vol. 39 (6): 688-693 [Abstract] ( 327 ) HTML (1 KB)  PDF (33070 KB)  ( 89 )
  News
·
·
  Links
·
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn