Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
Quick Search  
  Adv Search
2013 Vol. 33, No. 4
Published: 27 February 2013

 
293 Traits and process of group decision-making in Przewalski’s gazelle(Procapra przewalskii)
YOU Wenyuan,SHI Jianbin,LU Feiying,DONG Shikui,LI Xiaowen,ZHANG Zihui
2013 Vol. 33 (4): 293-299 [Abstract] ( 1033 ) HTML (1 KB)  PDF (257 KB)  ( 634 )
300 Release studies on spotted seals (Phoca largha)using satellite telemetry tracking technique
HAN Jiabo,LU Zhichuang,TIAN Jiashen,MA Zhiqiang,WANG Zhaohui,YANG Yong,WANG Qinguo,SONG Xinran,PENG Zhiping
2013 Vol. 33 (4): 300-307 [Abstract] ( 983 ) HTML (1 KB)  PDF (2835 KB)  ( 488 )
308 Population status of the Indochinese tiger (Panthera tigris cobetti )and density of the three primary ungulate prey species in Shangyong Nature Reserve,Xishuangbanna,China
FENG Limin,WANG Lifan ,WANG Bin,James LD Smith,ZHANG Li
2013 Vol. 33 (4): 308-318 [Abstract] ( 1451 ) HTML (1 KB)  PDF (2790 KB)  ( 942 )
319 Summer nocturnal activity rhythms and time budgets of the Sino-Mongo- lia beaver (Castor fiber birulai)in Xinjiang,China
LIU Dongzhi,JIANG Zhigang,CHU Hongjun,WONG Howman,ZHANG Fan,CHEN Gang
2013 Vol. 33 (4): 319-325 [Abstract] ( 971 ) HTML (1 KB)  PDF (472 KB)  ( 702 )
333 Effects of plateau pika (Ochotona curzoniae)on plant community bio- mass in alpine meadow
YAN Hongyu,ZHANG Yu,ZHAO Jianzhong,XU Qingmin,LI Li,LIU Wei
2013 Vol. 33 (4): 333-343 [Abstract] ( 929 ) HTML (1 KB)  PDF (295 KB)  ( 537 )
344 Thermogenesis and energy metabolism in Eothenomys miletus under varied temperatures
ZHANG Di, ZHOU Qinghong, HE Lijuan, ZHU Wanlong, WANG Zhengkun, YANG Shengchang,GAO Wenrong,MU Yuan,ZHENG Jia
2013 Vol. 33 (4): 344-351 [Abstract] ( 860 ) HTML (1 KB)  PDF (580 KB)  ( 585 )
352 Effects of the contraceptive compound EP - 1 on population growth of dominant desert rodents in Inner Mongolia
HAN Yanjing,ZHANG Xiaodong,CAO Xiaojuan,WU Xiaodong,FU Heping,DAI Qin,ZHAO Cuimei,
2013 Vol. 33 (4): 352-360 [Abstract] ( 919 ) HTML (1 KB)  PDF (279 KB)  ( 900 )
361 Effects of cabergoline in lactating mice on survival and body growth of their pups
SU Qianqian,XIANG Zuofu,QIN Jiao,LIU Quansheng
2013 Vol. 33 (4): 361-366 [Abstract] ( 909 ) HTML (1 KB)  PDF (255 KB)  ( 474 )
367 A review of the effects of parental deprivation on mammalian offspring behavior and neuroendocrine properties
WANG Bo,TAI Fadao
2013 Vol. 33 (4): 367-376 [Abstract] ( 996 ) HTML (1 KB)  PDF (361 KB)  ( 870 )
377 Role of aquaporins in kindneys in adaptation to arid environment in yarkand hares (Lepus yarcandensis)
ZHANG Jianping ,LI Shuwei,YU Weijiang
2013 Vol. 33 (4): 377-382 [Abstract] ( 974 ) HTML (1 KB)  PDF (1878 KB)  ( 860 )
383 The population genetic structure and subspecies of Myodes rufocanus in Northeast China
JIN Jianli,LIU Zhu,TIAN Xinmin,YANG Chunwen,JIN Zhimin
2013 Vol. 33 (4): 383-388 [Abstract] ( 883 ) HTML (1 KB)  PDF (587 KB)  ( 607 )
389 First record of Typhlomys cinereus in Guangdong Province
CONG Haiyan,LIU Zexin,WANG Yumei,WANG Xueguang,Masaharu MOTOKAWA,Masashi HARADA,ZHOU Quan,WU Yi,LI Yuchun
2013 Vol. 33 (4): 389-392 [Abstract] ( 1111 ) HTML (1 KB)  PDF (3216 KB)  ( 461 )
  News
  Links
·
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn