Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
Quick Search  
  Adv Search
2010 Vol. 30, No. 3
Published: 02 March 2010

 
239 Identification and preliminary analysis of SNPs in the Rhinopithecus bieti mitochondrial control region
ZHAO Liang,LIU Zhijin,REN Baoping,LI Ming
2010 Vol. 30 (3): 239-246 [Abstract] ( 1888 ) HTML (1 KB)  PDF (1093 KB)  ( 605 )
247 Population genetic diversity and structure of Rhesus macaque (Macaca mulatta) in Sichuan Province based on mtDNA control region sequences
XU Huailiang,LI Diyan,CHENG Anchun,YAO Yongfang,NI Qingyong,ZENG Wen,BI Fengjun,YANG Zexia,CHEN Xiaoyue
2010 Vol. 30 (3): 247-255 [Abstract] ( 1980 ) HTML (1 KB)  PDF (913 KB)  ( 1301 )
256 Sequence diversity of the mitochondrial DNA cytochrome b gene and con- trol region in the two subspecies of the Korean field mouse (Apodemus peninsulae)
Hung Sun Koh,Kyung Hee Jang,WANG Jinxing,Bae Keun Lee,Nam Jung Park
2010 Vol. 30 (3): 256-263 [Abstract] ( 1958 ) HTML (1 KB)  PDF (345 KB)  ( 655 )
264 Selection of short-nosed fruit bat (Cynopterus sphinx) on different con- centrations of banana juice
ZENG Yu,ZHANG Xinwen,ZHU Guangjian,HONG Tiyu,YANG Jian,ZHANG Guangliang,GONG Yanyan,ZHANG Libiao
2010 Vol. 30 (3): 264-269 [Abstract] ( 1850 ) HTML (1 KB)  PDF (296 KB)  ( 520 )
270 Hoarding and consumption on seeds of Pittosporopsis kerrii and Lithocarpus truncates by Buff-breasted rat (Rattus flavipectus)
TONG Lei,LU Jiqi
2010 Vol. 30 (3): 270-277 [Abstract] ( 2090 ) HTML (1 KB)  PDF (344 KB)  ( 631 )
278 Phallic morphology of six species of Soricid shrew
TU Feiyun,LIU Shaoying,LIU Yang,SUN Zhiyu,ZHU Tianhui
2010 Vol. 30 (3): 278-282 [Abstract] ( 2040 ) HTML (1 KB)  PDF (514 KB)  ( 566 )
283 Seasonal changes in body temperature and organs of Amur hedgehog (Erinaceus amurensis) during nonhibernation period
GAO Ling,GUO Bingran,WANG Zhenlong,JIANG Le,LIU Dan,LONG Di
2010 Vol. 30 (3): 283-290 [Abstract] ( 2309 ) HTML (1 KB)  PDF (294 KB)  ( 1261 )
291 Effects of high-fiber food on food intake and digestibility in the lesser rice-field rat (Rattus losea)
LIU Quansheng,FENG Zhiyong,GONG Pengbo,QIN Jiao,GAO Zhixiang,HUANG Xiaoli,YAO Dandan,YAN Shixiang
2010 Vol. 30 (3): 291-296 [Abstract] ( 1633 ) HTML (1 KB)  PDF (293 KB)  ( 609 )
297 Effects of plant phenolic compound on the growth and organ development of Reed voles (Microtus fortis)
HE Lan,LI Junnian,YANG Dongmei,TAO Shuanglun
2010 Vol. 30 (3): 297-303 [Abstract] ( 1810 ) HTML (1 KB)  PDF (280 KB)  ( 667 )
304 Effects of food restriction on energy metabolism and organs morphology in Apodemus chevrieri
LIU Pengfei,CAI Jinhong,ZHU Wanlong,LIU Chunyan,MENG Lihua,WANG Zhengkun
2010 Vol. 30 (3): 304-309 [Abstract] ( 1815 ) HTML (1 KB)  PDF (330 KB)  ( 700 )
310 Histological observations on ovaries of adult female red pandas (Ailurus fulgens)
XIU Yunfang
2010 Vol. 30 (3): 310-316 [Abstract] ( 1883 ) HTML (1 KB)  PDF (1960 KB)  ( 610 )
317 A molecular identification and rapid recognition approach for the sex determination of wild wapiti by feces pellet morphology
ZHANG Minghai,TIAN Xinmin,LI Yi
2010 Vol. 30 (3): 317-321 [Abstract] ( 1748 ) HTML (1 KB)  PDF (470 KB)  ( 742 )
322 The diversity of polygynous social systems among multi-level societies in non-human primates
QI Xiaoguang,ZHANG Peng,LI Baoguo,Kunio Watanabe
2010 Vol. 30 (3): 322-338 [Abstract] ( 2260 ) HTML (1 KB)  PDF (2328 KB)  ( 1111 )
339 A review on the progress in mammalian phylogenomics
ZHOU Xuming,YANG Guang
2010 Vol. 30 (3): 339-345 [Abstract] ( 1974 ) HTML (1 KB)  PDF (368 KB)  ( 1126 )
346 Food habitats of the red fox (Vulpes vulpes) in the Junggar Basin Desert
LIN Xuanlong,WU Kefan,SHI Lei
2010 Vol. 30 (3): 346-350 [Abstract] ( 1964 ) HTML (1 KB)  PDF (198 KB)  ( 925 )
351 Identification and characterization of microsatellite markers via cross- species amplification from Francois’langur (Trachypithecus francoisi)
SUN Tao,WANG Boshi,LIU Zhijin,QUE Tengcheng,HUANG Chengming,ZHOU Qihai,LI Ming
2010 Vol. 30 (3): 351-353 [Abstract] ( 1691 ) HTML (1 KB)  PDF (102 KB)  ( 578 )
354 The recovered carcass of a dugong (Dugong dugon) in Yelin Bay of Wenchang City,Hainan Province and its cause of death
WANG Lijun,XING Zhigang,WANG Jichao,LIANG Wei,HONG Meiling,SHI Haitao
2010 Vol. 30 (3): 354-356 [Abstract] ( 1884 ) HTML (1 KB)  PDF (187 KB)  ( 802 )
  News
  Links
·
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn