Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
Quick Search  
  Adv Search
2010 Vol. 30, No. 1
Published: 02 March 2010

 
1 Habitat selection in dry season of Asian elephant (Elephas maximus) and conservation strategies in Nangunhe National Nature Reserve,Yunnan, China
FENG Limin1 ,WANG Zhisheng2 ,LIN Liu,YANG Shaobing,ZHOU Bin,LI Chunhua,XIONG Youming,ZHANG Li
2010 Vol. 30 (1): 1-10 [Abstract] ( 1972 ) HTML (1 KB)  PDF (5019 KB)  ( 745 )
11 Habitat suitability assessment of Gazella subgutturosa in Kalamaili Mountain Nature Reserve
LI Ying,XU Wenxuan,YANG Weikang,QIAO Jianfang,LIU Wei,XIA Canjun
2010 Vol. 30 (1): 11-20 [Abstract] ( 1962 ) HTML (1 KB)  PDF (1289 KB)  ( 760 )
21 Activity rhythms of captive white-headed langur in spring
PENG Yanyan,CHEN Min,WANG Aishan,YAO Jianzhuang,ZHANG Endi
2010 Vol. 30 (1): 21-27 [Abstract] ( 1690 ) HTML (1 KB)  PDF (577 KB)  ( 515 )
28 Population size and habitat of wild boar (Sus scrofa) in the eastern Wanda Mountains
ZHOU Shaochun,ZHANG Minghai,SUN Haiyi,YIN Yuanxin,HUANG Haijiao,YU Hongwei,LU Xiangdong,GE Dongning,TIAN Jialong
2010 Vol. 30 (1): 28-34 [Abstract] ( 2126 ) HTML (1 KB)  PDF (2008 KB)  ( 768 )
35 Influence of burrowing activity of plateau pikas (Ochotona curzoniae) on nitrogen in soils
LIU Wei,XU Qingmin,WANG Xi,ZHAO Jianzhong,ZHOU Li
2010 Vol. 30 (1): 35-44 [Abstract] ( 1836 ) HTML (1 KB)  PDF (480 KB)  ( 683 )
45 Growth and thermogenesis in pups of Apodemus chevrieri
LIU Pengfei, ZHANG Lin, WANG Rui, ZHU Wanlong, LIU Chunyan, MENG Lihua, WANG Zhengkun
2010 Vol. 30 (1): 45-50 [Abstract] ( 1857 ) HTML (1 KB)  PDF (348 KB)  ( 624 )
51 Maintenance of polymorphism of Chinese muntjac (Muntiacus reevesi) Mhc-DRB gene
YU Jian,LIANG Wenming,ZHU Feihu,XU Si,WU Hailong
2010 Vol. 30 (1): 51-57 [Abstract] ( 1938 ) HTML (1 KB)  PDF (425 KB)  ( 733 )
58 Population genetic diversity of roe deer (Capreolus pygargus) in Northeastern China
ZHANG Minghai,LIU Yanhua,JIA Jingbo
2010 Vol. 30 (1): 58-64 [Abstract] ( 2029 ) HTML (1 KB)  PDF (330 KB)  ( 751 )
65 cDNA cloning and sequence analysis of growth hormone receptor (GHR) from Arctic fox
DU Zhiheng,NING Fangyong,YANG Chunshan,BAI Xiujuan
2010 Vol. 30 (1): 65-73 [Abstract] ( 2025 ) HTML (1 KB)  PDF (997 KB)  ( 754 )
74 Genetic cloning and expression of neuroglobin in high altitude hypoxic ad- aptation species——Plateau pika (Ochotona curzoniae)
BAI Zhenzhong,HAN Shufen,YANG Yingzhong,CAO Yue,MA Lan,LIU Shou,GE Rili
2010 Vol. 30 (1): 74-78 [Abstract] ( 1868 ) HTML (1 KB)  PDF (576 KB)  ( 706 )
79 Molecular cloning and eukaryotic expression of Canine distemper virus receptor gene SLAM of fox,raccoon dog and mink
ZHAO Jianjun,ZHANG Hailing,GAO Han,ZHAO Chunfei,CHAI Xiuli,CHEN Tao,YAN Xijun,WU Wei
2010 Vol. 30 (1): 79-86 [Abstract] ( 1787 ) HTML (1 KB)  PDF (1683 KB)  ( 823 )
87 Nutritional requirement of captive non-human primates
ZHANG Peng,WATANABE Kunio
2010 Vol. 30 (1): 87-98 [Abstract] ( 2408 ) HTML (1 KB)  PDF (404 KB)  ( 741 )
99 Cloning and sequence analysis of bitter taste receptor T2R2 gene in giant panda
XU Huailiang,YAO Yongfang,ZHU Qing,CHENG Anchun
2010 Vol. 30 (1): 99-104 [Abstract] ( 2055 ) HTML (1 KB)  PDF (629 KB)  ( 483 )
105 A new method for detecting exon 2 alleles of DRB genes in sika deer
LI Bo,XU Yanchun,MA Jianzhang
2010 Vol. 30 (1): 105-109 [Abstract] ( 1755 ) HTML (1 KB)  PDF (323 KB)  ( 713 )
110 Seasonal variation of pelage characteristics in Siberian weasel (Mustela sibirica) of Xiaoxing’anling area,Heilongjiang,China
HUA Yan,ZHANG Wei,XU Yanchun
2010 Vol. 30 (1): 110-114 [Abstract] ( 1761 ) HTML (1 KB)  PDF (261 KB)  ( 622 )
115 New record of Formosan lesser horseshoe bat (Rhinolophus monoceros, Andersen 1905 Rhinolophidae,Chiroptera)in Mainland of China
ZHOU Jiang,YANG Tianyou
2010 Vol. 30 (1): 115-118 [Abstract] ( 1527 ) HTML (1 KB)  PDF (922 KB)  ( 494 )
  News
  Links
·
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn