Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
Quick Search  
  Adv Search
2007 Vol. 27, No. 3
Published: 07 July 2008

 
209 Hoarding of walnuts by David's rock squirrels (Sciurotamias davidianus) within enclosure
LU Jiqi,ZHANG Zhibin
2007 Vol. 27 (3): 209-214 [Abstract] ( 647 ) HTML (1 KB)  PDF (180 KB)  ( 524 )
215 Seasonal dynamic pattern of spacial territory in social groups of plateau pikas (Ochotona curzoniae)
QU Jiapeng, LI Kexin,YANG Min1, LI Wenjing,ZHANG Yanming, Andrew T. Smith
2007 Vol. 27 (3): 215-220 [Abstract] ( 821 ) HTML (1 KB)  PDF (249 KB)  ( 929 )
221 Genetic diversity and differentiation in four natural populations of plateau pika (Ochotona curzoniae)
ZHOU Le, YANG Shengmei, YU Zhiyong, YIN Baofa, HUAI Huyin, LI Shiping,WEI Wanhong
2007 Vol. 27 (3): 221-228 [Abstract] ( 1288 ) HTML (1 KB)  PDF (339 KB)  ( 1355 )
229 Sperm storage in least horseshoe bat during hibernation on Hainan Island
CHEN Zhong,HAN Wenwen,ZHANG Shucai,LI Yuchun
2007 Vol. 27 (3): 229-233 [Abstract] ( 906 ) HTML (1 KB)  PDF (1425 KB)  ( 742 )
234 Effects of dietary protein content on social behavior and some physiological properties in male Mongolian gerbils (Meriones unguiculatus)
CHEN Jingfeng, ZHONG Wenqin, LIU Wei, LI Yuliang,WANG Dehua
2007 Vol. 27 (3): 234-242 [Abstract] ( 708 ) HTML (1 KB)  PDF (303 KB)  ( 670 )
243 Feeding activity of François langurs in Karst habitat
ZHOU Qihai,CAI Xiangwen,HUANG Chengming,LI Youbang,LUO Yaping
2007 Vol. 27 (3): 243-248 [Abstract] ( 1556 ) HTML (1 KB)  PDF (1396 KB)  ( 1546 )
249 Foraging characteristics and nutrition strategy of red pandas in Fengtongzhai Nature Reserve,Sichuan,China
YANG Jiandong, ZHANG Zejun, HU Jinchu, LI Ming, WEI Fuwen
2007 Vol. 27 (3): 249-256 [Abstract] ( 1013 ) HTML (1 KB)  PDF (312 KB)  ( 726 )
257 Analysis on wild boars home ranges in south Lesser Khingan Mountains
WANG Wen,ZHANG Jing,MA Jianzhang,LIU Haibo
2007 Vol. 27 (3): 257-262 [Abstract] ( 898 ) HTML (1 KB)  PDF (217 KB)  ( 863 )
263 Pathological observation on Cervus elaphus yarkandensis naturally infected with Sarcocystis sp.
QIAO Jun,MENG Qingling,CAI Xuepeng,GAO Qinghua,LIAO Qiuping,JIA Guizhen
2007 Vol. 27 (3): 263-266 [Abstract] ( 830 ) HTML (1 KB)  PDF (2461 KB)  ( 575 )
267 Observations on a captive giant panda nursing twin cubs
HUANG Xiangming,ZHANG Zhihe,WANG Chengdong,YU Xinming,LAN Jinchao, LI Mingxi,Koji Imazu,Tatsuko Nakao,Toshi Watanabe,Injen Pan
2007 Vol. 27 (3): 267-273 [Abstract] ( 913 ) HTML (1 KB)  PDF (247 KB)  ( 562 )
274 Diversity of large and medium sized mammals in the Haizishan Nature Reserve,Sichuan Province
SUN Zhiyu,LIU Shaoying,LIU Yang,ZHAO Jie,XU Mingyou,NI Gang,YANG Zhiheng
2007 Vol. 27 (3): 274-279 [Abstract] ( 741 ) HTML (1 KB)  PDF (229 KB)  ( 718 )
280 Sexual dimorphism and comparisons of skull morphology among three rodent species in Raoyang county,Hebei Province,China
XIONG Wenhua,ZHANG Zhibin
2007 Vol. 27 (3): 280-283 [Abstract] ( 1107 ) HTML (1 KB)  PDF (158 KB)  ( 749 )
284 Seasonal variations in digestive tract length and weight in Eothenomys
WANG Xiaolin, BAO Yixin,ZHENG Rongquan,WU Yueling,LU Xiaowei
2007 Vol. 27 (3): 284-287 [Abstract] ( 853 ) HTML (1 KB)  PDF (170 KB)  ( 607 )
288 Identification of Balaenoptera omurai from an unknown whale vertebra based on Cyt b gene sequence
MA Mu,ZHU Qian, LI Xiang, SUN Yumiao, LIU Yingying, LIU Yanan, TAO Cuihua
2007 Vol. 27 (3): 288-292 [Abstract] ( 799 ) HTML (1 KB)  PDF (1263 KB)  ( 932 )
293 Establishment and preliminary application of a TaqMan-based real-time RT-PCR method for detection of canine distemper virus
LU Pin, HU Chuanwei, XIE Zhijing, YANG Dubao, REN Yue
2007 Vol. 27 (3): 293-297 [Abstract] ( 778 ) HTML (1 KB)  PDF (483 KB)  ( 580 )
298 Adaptation of migration of female Tibetan antelope for precipitation distribution on the Qinghai-Tibet Plateau
WU Yonghua
2007 Vol. 27 (3): 298-307 [Abstract] ( 881 ) HTML (1 KB)  PDF (775 KB)  ( 1012 )
  News
  Links
·
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn