EP-1对雄性中华姬鼠和黑线姬鼠繁殖力的影响
陈晓宁 陈雅娟 张博 侯祥 王京 韩宁 靳铁治 常罡
Anti-fertility effect of levonorgestrel-quinestrol on the reproductive organs of male Apodemus draco and male Apodemus agrarius
CHEN Xiaoning, CHEN Yajuan, ZHANG Bo, HOU Xiang, WANG Jing, HAN Ning, JIN Tiezhi, CHANG Gang
兽类学报 . 2016, (1): 95 -103 .  DOI: 10.16829/j.slxb.201601011