Effects of coccidian parasites (Apicomplexa:Eimeriiade)on reproduction in plateau pika
YANG Yanbin, DU Yin, CAO Yifan, DU Shouyang, BIAN Jianghui
ACTA Theriologica Sinica . 2015, (3): 312 -320 .