Discovery of Murina shuipuensis outside of its type locality – new record from Guangdong and Jiangxi Provinces, China
WANG Xiaoyun, ZHANG Qiuping, GUO Weijian, LI Feng, CHEN Bocheng, XU Zhongxian, WANG Yingyong, WU Yi, YU Wenhua, LI Yuchun
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2016, (1): 118 -122 .  DOI: 10.16829/j.slxb.201601014