Effects of the chronic cat’s urine odor exposure on fos-expression of Norway rats( Rattus norvegicus
GU Chen, YIN Baofa, DING Xiaoqian, LU Yi, SHI Yiran, LI Shiping, WEI Wanhong
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2018, (1): 66 -73 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150121