Role of urine odors in recognition of social class among Anourosorex squamipes
ZONG Hao, CHEN Deng, DU Rong, HU Tao, LEI Ziyong, WANG Qian, ZHAO Tianmeng, FAN Hailing, FU Changkun
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2020, (6): 623 -633 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150424