Preliminary study on habitat suitability of snow leopard ( Panthera uncia) in central Tianshan Mountains
MA Bing, PAN Guoliang, LI Leiguang, CHEN Ying, LI Yibin, LIU Yizheng, BALIKE·Jiekeyi, SUN Shiwei, SHI Kun
ACTA Theriologica Sinica . 2021, (1): 1 -10 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150436