Camera-trapping survey of the mammal diversity in the Qilian Mountains National Nature Reserve, Gansu Province
MA Duifang, SUN Zhangyun, HU Dazhi, AN Bei, CHEN Liuyang, ZHANG Dexi, DONG Kai, ZHANG Lixun
ACTA Theriologica Sinica . 2021, (1): 90 -98 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150418