Comparative on the salt-licking behavior of three species of deer in the Tianmushan National Nature Reserve
ZHOU Hu, LIU Zhou, PANG Chunmei, CHEN Kangmin, ZHANG Shusheng, YANG Shuzhen, XU Aichun
ACTA Theriologica Sinica . 2021, (1): 99 -107 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150394