Effects of hypoxia stress on liver function and gene expression in mice
Haiping TAO, Shuang LI, Gongxue JIA, Luyao ZHANG, Yougui FANG, Yongwei CHEN, Qien YANG
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2022, (5): 590 -600 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150697