Effects of a high-fiber diet on energy metabolism in Niviventer lotipes
CHI Qingsheng, LUO Huining, YAO Xiaogang, LI Guangrong, YANG Changqian, ZHANG Qiang, LIU Yuhang, LIU Quansheng
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2023, (1): 11 -20 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150700