Rediscovery of Theobald's tomb bat ( Taphozous theobaldi, Chiroptera, Emballonuridae) from Guangdong, China
LI Yannan, LIANG Xiaoling, XIE Huixian, DENG Wenpu, HE Minyi, YU Wenhua, WU Yi
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2023, (1): 122 -128 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150680