Social structure of Asiatic ibex(Capra sibirica)in Middle Tien Shan, Xinjiang
ZHU Xinsheng, WANG Muyang, YANG Weikang, David Blank
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2016, (1): 56 -63 .  DOI: 10.16829/j.slxb.201601006