New record of a rodent genus (Murinae) in China— Tonkinomys daovantieni
CHENG Shi, CHEN Zhongzheng, CHENG Feng, LI Jiaqi, WAN Tao, LI Quan, LI Xueyou, WU Hailong, JIANG Xuelong
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2018, (3): 309 -314 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150170