Diversity of birds and mammals in Laojunshan region, Wenshan National Nature Reserve based on infrared cameras
HAN Keguo, LI Kai, SUN Jing, RAO Jingqiu, ZHOU Jia, YANG Yun, CUI Liangwei, GUAN Zhenhua
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2023, (1): 89 -101 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150588