Population viability analysis of Père David’s deer ( Elaphurus davidianus) in Dongting Lake, Hunan Province
Conglei LI, Shurong TIAN, Yucheng SONG, Hong ZHANG, Dali GAO, Daode YANG, Xiaojie GUI
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2023, (3): 280 -292 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150710