Preliminary study on the conflict behavior between sympatric Hainan gibbons and rhesus macaques in the National Park of Hainan Tropical Rainforest
CAI Chenglin, LIU Shuai, LI Ping, QI Xuming, ZHOU Zhaoli, CHEN Yuan, LONG Wenxing
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2024, (1): 129 -134 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150855