Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
Quick Search  
  Adv Search
2018 Vol. 38, No. 5
Published: 30 September 2018

 
433 Quantification of giant pandas’ visual acuity
LIN Xiaona, CHU Xiaojing, ZHAO Rui, ZHANG Bowen, LUO Bo, ZHANG Guiquan,LIU Dingzhen
DOI: 10.16829/j.slxb.150179
2018 Vol. 38 (5): 433-441 [Abstract] ( 577 ) HTML (1 KB)  PDF (3078 KB)  ( 353 )
442 Correlations of male personality features with temporary consortship in Tibetan macaques (Macaca thibetana)
WU Yibing, ZHANG Qixin, WANG Xi, LI Bowen,LI Jinhua
DOI: 10.16829/j.slxb.150201
2018 Vol. 38 (5): 442-450 [Abstract] ( 401 ) HTML (1 KB)  PDF (1620 KB)  ( 276 )
451 Correlations among dominance rank, testosterone levels and intestinal parasitic infection in adult male Tibetan macaques (Macaca thibetana)
WU Wei, SUN Binghua, WANG Xi, LI Wenbo, LI Bowen, LI Jinhua
DOI: 10.16829/j.slxb.150197
2018 Vol. 38 (5): 451-457 [Abstract] ( 363 ) HTML (1 KB)  PDF (1297 KB)  ( 225 )
458 Genetic structure of the Himalayan marmot(Marmota himalayana)population in eastern Qinghai Province
YAN Jingyan, LIN Gonghua, CHEN Hongjian, LI Qian, QIN Wen, SU Jianping, ZHANG Tongzuo
DOI: 10.16829/j.slxb.150202
2018 Vol. 38 (5): 458-466 [Abstract] ( 373 ) HTML (1 KB)  PDF (9030 KB)  ( 161 )
467 The susceptibility of intestinal parasites induced by predation risk to overwintering root voles(Microtus oeconomus)
ZHU Yahui, SHANG Guozhen, YANG Yanbin, ZHANG Xin, WU Yan, CAO Yifan, BIAN Jianghui
DOI: 10.16829/j.slxb.150193
2018 Vol. 38 (5): 467-476 [Abstract] ( 364 ) HTML (1 KB)  PDF (1689 KB)  ( 191 )
477 A comparison of reproduction of adult Microtus fortis after existing under different density in different durations of time
ZHANG Xuan, ZHANG Meiwen, GUO Cong, ZHOU Xunjun, WANG Yong, LI Bo
DOI: 10.16829/j.slxb.150181
2018 Vol. 38 (5): 477-485 [Abstract] ( 384 ) HTML (1 KB)  PDF (1362 KB)  ( 173 )
486 Isolation and purification of IgG subclasses in Bactrian camel serum and preparation of polyclonal antibodies against IgG subclasses
LI Donghai,ZHANG Wangdong, CHENG Cuicui,JIA Shuai,LI Jianfei,LING Xiaodong,HE Wanhong,GAO Xin,LIU Lei,WANG Wenhui
DOI: 10.16829/j.slxb.150139
2018 Vol. 38 (5): 486-490 [Abstract] ( 441 ) HTML (1 KB)  PDF (2701 KB)  ( 161 )
491 Behavior study of feeding site preference and change in the Cynomolgus monkey (Macaca fascicularis)#br#
Lü Lin, XU Fan, CHEN Jianjun, XIE Liang, XIE Peng
DOI: 10.16829/j.slxb.140098
2018 Vol. 38 (5): 491-498 [Abstract] ( 379 ) HTML (1 KB)  PDF (1205 KB)  ( 200 )
499 Differences of body composition and morphology of the gastrointestinal tract in Eothenomys miletus at different areas from the Hengduan Mountains in summer
ZHANG Haiji, HOU Dongmin, MEI Li, CHEN Lixin, WANG Zhengkun, ZHU Wanlong
DOI: 10.16829/j.slxb.150168
2018 Vol. 38 (5): 499-503 [Abstract] ( 501 ) HTML (1 KB)  PDF (1018 KB)  ( 165 )
504 Mammal and bird diversity survey using camera traps in the Chebaling National Nature Reserve, Guangdong Province
SHU Zufei, LU Xueli, CHEN Lijun, SONG Xiangjin, HUANG Xiaoqun, JIANG Bingkun, XIAO Ronggao, WANG Xincai, ZHANG Yingming, XIAO Zhishu
DOI: 10.16829/j.slxb.150146
2018 Vol. 38 (5): 504-512 [Abstract] ( 464 ) HTML (1 KB)  PDF (1765 KB)  ( 381 )
513 Application of infrared cameras for wildlife surveys in the Bulong Nature Reserve, Xishuangbanna Prefecture, Yunnan Province
WANG Qiaoyan, HE Youcai, ZHANG Mingxia, SONG Junping, TAO Yongxiang, ZHANG Zhongyuan, YAN Zhangjian,YANG Hongpei
DOI: 10.16829/j.slxb.150143
2018 Vol. 38 (5): 513-518 [Abstract] ( 390 ) HTML (1 KB)  PDF (2236 KB)  ( 334 )
519 A preliminary study of wolverine in Altay, Xinjiang
LIU Xu, MA Ming, XU Fujun, XIONG Jiawu, Zhu Shibing, CUI Shaopeng, JIANG Zhigang, ZHANG Tong, GUO Hong, ERBOLAT Tuoliuhan
DOI: 10.16829/j.slxb.150161
2018 Vol. 38 (5): 519-524 [Abstract] ( 480 ) HTML (1 KB)  PDF (7555 KB)  ( 203 )
  News
·
·
  Links
·
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn