Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
Quick Search  
  Adv Search
2017 Vol. 37, No. 1
Published: 15 February 2017

 
1 Phylogenetic study of Ochotona based on mitochondrial Cytb and morphology with a description of one new subgenus and five new species
LIU Shaoying, JIN Wei, LIAO Rui, SUN Zhiyu, ZENG Tao, FU Jianrong, LIU Yang, WANG Xin, LI Panfeng, TANG Mingkun, CHEN Liming, DONG Li, HAN Mingde, GOU Dan
DOI: 10.16829/j.slxb.201701001
2017 Vol. 37 (1): 1-43 [Abstract] ( 1186 ) HTML (1 KB)  PDF (31573 KB)  ( 539 )
44 Molecular identification of voles in the east of the Qinghai-Tibet Plateau
ZHAO Xianxian, LI Bang, LIN Gonghua,MA Wanjun, JU Hailan, SU Jianping, ZHANG Tongzuo
DOI: 10.16829/j.slxb.201701002
2017 Vol. 37 (1): 44-52 [Abstract] ( 708 ) HTML (1 KB)  PDF (16425 KB)  ( 205 )
53 Do social rank and food supplementation affect grooming behavior? A test in Père David’s deer
SHI Xiaolong, LI Zhongqiu
DOI: 10.16829/j.slxb.201701003
2017 Vol. 37 (1): 53-58 [Abstract] ( 493 ) HTML (1 KB)  PDF (1221 KB)  ( 372 )
59 Preliminary study on social structure of Indochinese gray langurs (Trachypithecus crepusculus) in Wuliang Mountian, Yunnan
XIONG Weiguo, HUANG Zhipang, YIN Longyun, MA Chi, LUO Xu, CUI Liangwei, FAN Pengfei
DOI: 10.16829/j.slxb.201701004
2017 Vol. 37 (1): 59-65 [Abstract] ( 722 ) HTML (1 KB)  PDF (1701 KB)  ( 448 )
66 The influence of ecotourism on the gastrointestinal parasites of golden snub-nosed monkeys (Rhinopithecus roxellana)
ZHANG Bo, YE Pingjing, LU Lang, YAO Hui, YANG Wanji, QIN Jianyong, XIANG Zuofu
DOI: 10.16829/j.slxb.201701005
2017 Vol. 37 (1): 66-77 [Abstract] ( 549 ) HTML (1 KB)  PDF (15654 KB)  ( 247 )
78 The oral microbiome diversity base on 16S rDNA high-throughput sequencing technique in Tibetan macaques (Macaca thibetana)
RAN Yalan, XIA Dongpo, SUN Binhua, WANG Xi, LI Jinhua
DOI: 10.16829/j.slxb.201701006
2017 Vol. 37 (1): 78-86 [Abstract] ( 695 ) HTML (1 KB)  PDF (5964 KB)  ( 396 )
87 The relationship between the reproductive characteristics of plateau zokor(Eospalax baileyi) and its rangeland habitat condition#br#
ZHOU Yanshan,HUA Limin,CHU Bin,LIU Li,JI Chengpeng,TIAN Yongliang
DOI: 10.16829/j.slxb.201701007
2017 Vol. 37 (1): 87-96 [Abstract] ( 470 ) HTML (1 KB)  PDF (2138 KB)  ( 311 )
97 Molecular evolution of the vomeronasal receptor V1R gene in bats
HAN Baoyin,WANG Kai,WU Jinwei
DOI: 10.16829/j.slxb.201701008
2017 Vol. 37 (1): 97-103 [Abstract] ( 569 ) HTML (1 KB)  PDF (2617 KB)  ( 317 )
104 The population of Rhinopithecus brelichi in Fanjingshan National Nature Reserve,Guizhou,China
GUO Yanqing,ZHOU Jun,SONG Xianhua,DENG Huaiqing,QIU Yang,SHI Lei,ZHOU Jiang
DOI: 10.16829/j.slxb.201701009
2017 Vol. 37 (1): 104-108 [Abstract] ( 550 ) HTML (1 KB)  PDF (2056 KB)  ( 702 )
109 Analysis of mammalian responses to climate change based on Zoology Record Database
CHEN Chun, LUO Xiaoyan, LIU Ming
DOI: 10.16829/j.slxb.201701010
2017 Vol. 37 (1): 109-114 [Abstract] ( 366 ) HTML (1 KB)  PDF (1667 KB)  ( 360 )
  News
  Links
·
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn