Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
Quick Search  
  Adv Search
2017 Vol. 37, No. 4
Published: 13 November 2017

 
317 Habitat analysis and design of potential ecological corridors for Amur Tiger in Northeastern China
LI Weiping,BAO Heng,ZHANG Minghai
DOI: 10.16829/j.slxb.201704001
2017 Vol. 37 (4): 317-326 [Abstract] ( 662 ) HTML (1 KB)  PDF (3063 KB)  ( 504 )
327 Dynamics of the space use patterns of giant pandas in Wolong Nature Reserve
BAI Wenke,ZHANG Jindong,DONG Xin,LI Cheng,GU Xiaodong,ZHOU Caiquan
DOI: 10.16829/j.slxb.201704002
2017 Vol. 37 (4): 327-335 [Abstract] ( 489 ) HTML (1 KB)  PDF (10370 KB)  ( 301 )
336 Using satellite tracking collars to monitor released captive-bred wild Bactrian camels
XUE Yadong, LI Diqiang, SUN Zhicheng, YUAN Haifeng
DOI: 10.16829/j.slxb.201704003
2017 Vol. 37 (4): 336-343 [Abstract] ( 512 ) HTML (1 KB)  PDF (4505 KB)  ( 329 )
344 Effects of spatial and genetic distance on urine marking behavior in Mongolian gerbils at different life-history stages
DENG Ke, LIU Wei, WANG Dehua,ZHENG Xiuling
DOI: 10.16829/j.slxb.201704004
2017 Vol. 37 (4): 344-353 [Abstract] ( 321 ) HTML (1 KB)  PDF (3912 KB)  ( 207 )
354
Using two methods to estimate the Chinese muntjac’s (Muntiacus reevesi) population status in Gutianshan National Nature Reserve
Using two methods to estimate the Chinese muntjac’s (Muntiacus reevesi) population status in Gutianshan National Nature Reserve[J]. ACTA Theriologica Sinica, 2017,37(4): 354-362')" href="#"> YU Jianping,CHEN Xiaonan,REN Peng,GONG Kun,BAO Yixin
DOI: 10.16829/j.slxb.201704005
2017 Vol. 37 (4): 354-362 [Abstract] ( 452 ) HTML (1 KB)  PDF (1738 KB)  ( 279 )
363 Social Social bond strength and its influencing factors in adult female Tibetan macaques (Macaca thibetana)
GU Zhiyuan, CHEN Rui, SUN Binghua, WANG Xi, XIA Dongpo,LI Jinhua
DOI: 10.16829/j.slxb.201704006
2017 Vol. 37 (4): 363-370 [Abstract] ( 328 ) HTML (1 KB)  PDF (1337 KB)  ( 212 )
371 Dominance hierarchy for one-male units in a group of provisioned black-and-white monkeys (Rhinopithecus bieti)
XIA Wancai,HU Jie,RRN Baoping,HE Xinming,KUANG Peigang,ZHONG Tai,LI Dayong
DOI: 10.16829/j.slxb.201704007
2017 Vol. 37 (4): 371-378 [Abstract] ( 523 ) HTML (1 KB)  PDF (1393 KB)  ( 295 )
379 Association of polymorphisms of the OXGR1 with body measurement traits in Tianzhu white yak (Bos grunniens)
WANG Qi,ZHANG Quanwei,ZHANG Yong,MA Youji,ZHAO Xingxu
DOI: 10.16829/j.slxb.201704008
2017 Vol. 37 (4): 379-388 [Abstract] ( 508 ) HTML (1 KB)  PDF (7628 KB)  ( 88 )
389 Isolation and identification of intestinal Enterococcus faecalis from golden snub-nosed monkeys in Shennongjia National Natural Reserve
GUO Huihui,BAI Wenmei, LI Xiang, YANG Jingyuan, YAO Hui, XIAO Yuncai
DOI: 10.16829/j.slxb.201704009
2017 Vol. 37 (4): 389-398 [Abstract] ( 466 ) HTML (1 KB)  PDF (42022 KB)  ( 138 )
399 Advances and prospects of gut microbiome in wild mammals
DING Yun, WU Qi, HU Yibo, WANG Xiao, NIE Yonggang, WU Xiaoping, WEI Fuwen
DOI: 10.16829/j.slxb.201704010
2017 Vol. 37 (4): 399-406 [Abstract] ( 691 ) HTML (1 KB)  PDF (1388 KB)  ( 645 )
407 Habitat selection of Plateau zokor in northern Qilian Mountain
TIAN Yongliang, ZHOU Jianwei, YU Yingwen, WANG Qiaoling, SHEN Yanze, HUA Limin
DOI: 10.16829/j.slxb.201704011
2017 Vol. 37 (4): 407-413 [Abstract] ( 523 ) HTML (1 KB)  PDF (1206 KB)  ( 373 )
414 New record of sun bear(Helarctos malayanus)in Jilong County, Tibet
ZHOU zhixin,HUANG zhiwen,HU yiming,LI jingjing,WU jianpu,HU huijian
DOI: 10.16829/j.slxb.201704012
2017 Vol. 37 (4): 414-416 [Abstract] ( 720 ) HTML (1 KB)  PDF (26107 KB)  ( 249 )
  News
·
·
  Links
·
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn