Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
Quick Search  
  Adv Search
2018 Vol. 38, No. 3
Published: 30 May 2018

 
235 Opportunities and challenges of fecal DNA technology in molecular ecology researches
SHAN Lei, HU Yibo, WEI Fuwen
DOI: 10.16829/j.slxb.150194
2018 Vol. 38 (3): 235-246 [Abstract] ( 285 ) HTML (1 KB)  PDF (1829 KB)  ( 515 )
247 Dynamic status of Sichuan snub-nosed monkey in Foping National Nature Reserve, China
HE Gang, GUO Songtao, JIN Xuelin, HE Shujun, LI Fangfang, LI Cai, WU Fan, HOU Rong, HUANG Kang, HE Xiangbo, LIU Xinyu, Ruliang Pan, LI Baoguo
DOI: 10.16829/j.slxb.150176
2018 Vol. 38 (3): 247-259 [Abstract] ( 242 ) HTML (1 KB)  PDF (22259 KB)  ( 351 )
260 To disperse or not to disperse: male reproductive success in free-ranging Taihangshan macaques
TIAN Jundong, GUO Weijie, WANG Shuai, DUAN Hongyu, WANG Baishi, WANG Zhenlong,LU Jiqi
DOI: 10.16829/j.slxb.150122
2018 Vol. 38 (3): 260-266 [Abstract] ( 183 ) HTML (1 KB)  PDF (796 KB)  ( 203 )
267 Interactions between rhesus macaques and visitors at Hainan Nanwan Monkey Islet, China
ZHANG Peng, DUAN Yongjiang, CHEN Tao, ZHANG Jie
DOI: 10.16829/j.slxb.150144
2018 Vol. 38 (3): 267-276 [Abstract] ( 231 ) HTML (1 KB)  PDF (1783 KB)  ( 230 )
277 Summer habitat selection of sambar deer (Rusa unicolor) in Wolong National Nature Reserve
HU Jie,YAO Gang,LI Dayong, YANG Zhisong,LI Yanhong
DOI: 10.16829/j.slxb.150142
2018 Vol. 38 (3): 277-285 [Abstract] ( 246 ) HTML (1 KB)  PDF (1355 KB)  ( 301 )
286 Various postnatal developmental patterns of four digestive enzyme activities of small intestine in Swiss mouse#br#
LUO Lijuan, WANG Shengnan, YANG Ming, LIU Quansheng
DOI: 10.16829/j.slxb.150204
2018 Vol. 38 (3): 286-294 [Abstract] ( 161 ) HTML (1 KB)  PDF (1518 KB)  ( 147 )
295 The anesthetic effects of ketamine on golden snub-nosed monkeys(Rhinopithecus roxellana
YANG Wanji, ZHANG Bo, XIA Maohua, YAO Hui, LIU Jinpeng, YU Huiliang, XU Haiqing, YANG Jinyuan, XIANG Zuofu
DOI: 10.16829/j.slxb.150186
2018 Vol. 38 (3): 295-301 [Abstract] ( 188 ) HTML (1 KB)  PDF (1303 KB)  ( 168 )
302 Urinary volatile constituents of tree shrews (Tupaia belangeri) during various reproductive stages
YE Fangyan, ZHU Wanlong, GAO Wenrong, ZHANG Hao, WANG Zhengkun
DOI: 10.16829/j.slxb.150111
2018 Vol. 38 (3): 302-308 [Abstract] ( 212 ) HTML (1 KB)  PDF (1226 KB)  ( 159 )
309 New record of a rodent genus (Murinae) in China—Tonkinomys daovantieni
CHENG Shi, CHEN Zhongzheng, CHENG Feng, LI Jiaqi, WAN Tao, LI Quan, LI Xueyou, WU Hailong, JIANG Xuelong
DOI: 10.16829/j.slxb.150170
2018 Vol. 38 (3): 309-314 [Abstract] ( 322 ) HTML (1 KB)  PDF (21069 KB)  ( 419 )
315 New record of Murina fanjingshanensis (Chiroptera: Vespertilionidae) in Hunan Province, China#br#
HUANG Taifu, GONG Xiaoyan, WU Tao, PENG Le, ZHANG Youxiang, ZHANG Libiao, LIU Zhixiao
DOI: 10.16829/j.slxb.150151
2018 Vol. 38 (3): 315-317 [Abstract] ( 332 ) HTML (1 KB)  PDF (5174 KB)  ( 247 )
318 Preliminary camera-trapping survey on wild mammals and birds in Ailaoshan National Nature Reserve, Yunnan Province, China#br#
HE Xuelian, LUO Kang, LU Zhiyun, XIAO Zhishu, LIN Luxiang
DOI: 10.16829/j.slxb.150130
2018 Vol. 38 (3): 318-322 [Abstract] ( 331 ) HTML (1 KB)  PDF (1598 KB)  ( 354 )
323 Preliminary investigation for mammal and bird resources using infrared camera traps in Maolan National Nature Reserve, Guizhou
LIU Jia, LIN Jianzhong, LI Shengqiang, LI Youbang, YAO Zhengming, WEI Luming, TAN Chengjiang, ZHOU Qihai, HUANG Chengming
DOI: 10.16829/j.slxb.150158
2018 Vol. 38 (3): 323-330 [Abstract] ( 266 ) HTML (1 KB)  PDF (2987 KB)  ( 352 )
  News
·
·
  Links
·
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn