Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
30 Most Down Articles
Published in last 1 year | In last 2 years| In last 3 years| All| Most Downloaded in Recent Month | Most Downloaded in Recent Year|

In last 2 years
  
1 Advances and prospects of gut microbiome in wild mammals 2017 Vol.37(4):399-406
DING Yun, WU Qi, HU Yibo, WANG Xiao, NIE Yonggang, WU Xiaoping, WEI Fuwen [Abstract] (506) [HTML 0 KB][PDF 1388 KB] (563)
2 Opportunities and challenges of fecal DNA technology in molecular ecology researches 2018 Vol.38(3):235-246
SHAN Lei, HU Yibo, WEI Fuwen [Abstract] (285) [HTML 0 KB][PDF 1829 KB] (515)
3 Behavior coding and ethogram of the sambar (Rusa unicolor) in field environment 2018 Vol.38(1):1-11
ZHANG Jindong, LI Yujie, HUANG Jinyan, BAI Wenke, ZHOU Shiqiang, LI Yinghong, ZHOU Caiquan [Abstract] (367) [HTML 0 KB][PDF 5977 KB] (477)
4 Camera-trapping survey of the diversity of mammals and birds in Fengyang Mountain of Zhejiang Province, China 2018 Vol.38(1):95-103
LI Jia, LIU Fang, YE Lixin, LIU Shenglong, PEN Hui, LI Diqiang [Abstract] (271) [HTML 0 KB][PDF 2115 KB] (460)
5 Advances in ecological research regarding rhesus macaques (Macaca mulatta) in China 2018 Vol.38(1):74-84
LU Jiqi,TIAN Jundong,ZHANG Peng [Abstract] (307) [HTML 0 KB][PDF 1626 KB] (460)
6 Preliminary survey using infrared camera reveals fauna and avifauna diversity at Hupingshan National Nature Reserve, Hunan, China 2018 Vol.38(1):104-112
YU Guiqing, KANG Zujie, LIU Meisi, CHEN Zhenfa, DENG Zhongci [Abstract] (304) [HTML 0 KB][PDF 1691 KB] (434)
7 Habitat analysis and design of potential ecological corridors for Amur Tiger in Northeastern China 2017 Vol.37(4):317-326
LI Weiping,BAO Heng,ZHANG Minghai [Abstract] (485) [HTML 0 KB][PDF 3063 KB] (429)
8 New record of a rodent genus (Murinae) in China—Tonkinomys daovantieni 2018 Vol.38(3):309-314
CHENG Shi, CHEN Zhongzheng, CHENG Feng, LI Jiaqi, WAN Tao, LI Quan, LI Xueyou, WU Hailong, JIANG Xuelong [Abstract] (322) [HTML 0 KB][PDF 21069 KB] (419)
9 Individual identification and population size assessment for Asian elephant based on camera-trapping techniques 2018 Vol.38(1):18-27
YANG Zicheng, CHEN Ying, LI Junsong, WANG Lifan, PIAO You, SONG Zhiyong, SHI Kun [Abstract] (276) [HTML 0 KB][PDF 4009 KB] (418)
10 Effect of soil pH on geophagy in golden snub-nosed monkey (Rhinopithecus roxellana) in Qinling Mountains 2018 Vol.38(1):12-17
HE Fengzhi, LI Yanpeng, GAO Ying, HUANG Zhipang, QI Xiaoguang, LI Baoguo [Abstract] (369) [HTML 0 KB][PDF 1094 KB] (372)
11 The status and characteristics of, and solutions to, human-Tibetan brown bear conflicts in the Qinghai Province 2018 Vol.38(1):28-35
HAN Xufang, ZHANG Ji, CAI Ping, ZHANG Yu, WU Guosheng, WANG Enguang, XU Aichun [Abstract] (377) [HTML 0 KB][PDF 4386 KB] (359)
12 Preliminary camera-trapping survey on wild mammals and birds in Ailaoshan National Nature Reserve, Yunnan Province, China#br# 2018 Vol.38(3):318-322
HE Xuelian, LUO Kang, LU Zhiyun, XIAO Zhishu, LIN Luxiang [Abstract] (331) [HTML 0 KB][PDF 1598 KB] (354)
13 Preliminary investigation for mammal and bird resources using infrared camera traps in Maolan National Nature Reserve, Guizhou 2018 Vol.38(3):323-330
LIU Jia, LIN Jianzhong, LI Shengqiang, LI Youbang, YAO Zhengming, WEI Luming, TAN Chengjiang, ZHOU Qihai, HUANG Chengming [Abstract] (266) [HTML 0 KB][PDF 2987 KB] (352)
14 Dynamic status of Sichuan snub-nosed monkey in Foping National Nature Reserve, China 2018 Vol.38(3):247-259
HE Gang, GUO Songtao, JIN Xuelin, HE Shujun, LI Fangfang, LI Cai, WU Fan, HOU Rong, HUANG Kang, HE Xiangbo, LIU Xinyu, Ruliang Pan, LI Baoguo [Abstract] (242) [HTML 0 KB][PDF 22259 KB] (351)
15 Habitat selection of Plateau zokor in northern Qilian Mountain 2017 Vol.37(4):407-413
TIAN Yongliang, ZHOU Jianwei, YU Yingwen, WANG Qiaoling, SHEN Yanze, HUA Limin [Abstract] (371) [HTML 0 KB][PDF 1206 KB] (330)
16 Activity pattern of plateau zokor(Eospalax baileyi)and its influences in eastern Qilian Mountain region 2018 Vol.38(2):201-210
JI Chengpeng, ZHOU Jianwei, CHU Bin, ZHOU Rui, WANG Zhipeng, WANG Ting, TIAN Yongliang, ZHOU Yanshan, HUA Limin [Abstract] (192) [HTML 0 KB][PDF 2027 KB] (328)
17 A new record of Crocidura tanakae Kuroda,1938 in Sichuan and Guizhou Provinces 2018 Vol.38(2):211-216
CHEN Shunde, ZHANG Qi, LI Fengjun, WANG Xuming, WANG Qiong, LIU Shaoying [Abstract] (276) [HTML 0 KB][PDF 18701 KB] (325)
18 Personality and its differences among adult free-ranging Tibetan macaques (Macaca thibetana) at Mt. Huangshan, China 2018 Vol.38(2):117-127
CHEN Rui,GU Zhiyuan,WANG Xi,SUN Binghua,XIA Dongpo,LI Jinhua [Abstract] (379) [HTML 0 KB][PDF 1511 KB] (320)
19 Mammal and bird diversity survey using camera traps in the Chebaling National Nature Reserve, Guangdong Province 2018 Vol.38(5):504-512
SHU Zufei, LU Xueli, CHEN Lijun, SONG Xiangjin, HUANG Xiaoqun, JIANG Bingkun, XIAO Ronggao, WANG Xincai, ZHANG Yingming, XIAO Zhishu [Abstract] (280) [HTML 0 KB][PDF 1765 KB] (318)
20 Summer habitat selection of sambar deer (Rusa unicolor) in Wolong National Nature Reserve 2018 Vol.38(3):277-285
HU Jie,YAO Gang,LI Dayong, YANG Zhisong,LI Yanhong [Abstract] (246) [HTML 0 KB][PDF 1355 KB] (301)
21 Quantification of giant pandas’ visual acuity 2018 Vol.38(5):433-441
LIN Xiaona, CHU Xiaojing, ZHAO Rui, ZHANG Bowen, LUO Bo, ZHANG Guiquan,LIU Dingzhen [Abstract] (366) [HTML 0 KB][PDF 3078 KB] (295)
22 Using satellite tracking collars to monitor released captive-bred wild Bactrian camels 2017 Vol.37(4):336-343
XUE Yadong, LI Diqiang, SUN Zhicheng, YUAN Haifeng [Abstract] (365) [HTML 0 KB][PDF 4505 KB] (277)
23 Application of infrared cameras for wildlife surveys in the Bulong Nature Reserve, Xishuangbanna Prefecture, Yunnan Province 2018 Vol.38(5):513-518
WANG Qiaoyan, HE Youcai, ZHANG Mingxia, SONG Junping, TAO Yongxiang, ZHANG Zhongyuan, YAN Zhangjian,YANG Hongpei [Abstract] (230) [HTML 0 KB][PDF 2236 KB] (271)
24 Partial albino rat of Rattus losea found in Guangdong Province 2018 Vol.38(1):113-116
CHEN Yi, SU Qianqian, LIU Quansheng [Abstract] (233) [HTML 0 KB][PDF 3415 KB] (259)
25 Dominance hierarchy for one-male units in a group of provisioned black-and-white monkeys (Rhinopithecus bieti) 2017 Vol.37(4):371-378
XIA Wancai,HU Jie,RRN Baoping,HE Xinming,KUANG Peigang,ZHONG Tai,LI Dayong [Abstract] (374) [HTML 0 KB][PDF 1393 KB] (252)
26 The impact on local forest ecosystem by elephants 2018 Vol.38(4):411-419
LIN Liu,ZHANG Li [Abstract] (203) [HTML 0 KB][PDF 1404 KB] (252)
27 New record of Murina fanjingshanensis (Chiroptera: Vespertilionidae) in Hunan Province, China#br# 2018 Vol.38(3):315-317
HUANG Taifu, GONG Xiaoyan, WU Tao, PENG Le, ZHANG Youxiang, ZHANG Libiao, LIU Zhixiao [Abstract] (332) [HTML 0 KB][PDF 5174 KB] (247)
28 Dynamics of the space use patterns of giant pandas in Wolong Nature Reserve 2017 Vol.37(4):327-335
BAI Wenke,ZHANG Jindong,DONG Xin,LI Cheng,GU Xiaodong,ZHOU Caiquan [Abstract] (350) [HTML 0 KB][PDF 10370 KB] (241)
29 Correlations of male personality features with temporary consortship in Tibetan macaques (Macaca thibetana) 2018 Vol.38(5):442-450
WU Yibing, ZHANG Qixin, WANG Xi, LI Bowen,LI Jinhua [Abstract] (231) [HTML 0 KB][PDF 1620 KB] (239)
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn