Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [Primary survey of finless porpoise population in the Bohai Sea] 2018 Vol.38(6):551-561
ZUO Tao, SUN Jianqiang, SHI Yongqiang,WANG Jun [Abstract] ( 272 ) [HTML 0 KB][PDF 4422 KB] (207)
2 [Navigation noise properties of large vessels in Hechangzhou region of the Yangtze River and their potential effects on the Yangtze finless porpoise] 2018 Vol.38(6):543-550
ZHANG Tianci, JU Tao, LI Songhai, XIE Yan, WANG Ding, WANG Zhitao,WANG Kexiong [Abstract] ( 271 ) [HTML 0 KB][PDF 11495 KB] (112)
3 [Morphological measurements of a dead Indo-Pacific humpback dolphin (Sousa chinensis) at Sanya, Hainan Province, China] 2018 Vol.38(6):616-623
LI Kuan, ZHANG Peijun, LIU Mingzhong, LIN Mingli,LI Songhai [Abstract] ( 248 ) [HTML 0 KB][PDF 5509 KB] (128)
4 [Mark-recapture technique for demographic studies of Chinese white dolphins - applications and suggestions] 2018 Vol.38(6):586-596
LIN Wenzhi, Stephen C. Y. CHAN,ZENG Chen, Leszek KARCZMARSKI,WU Yuping [Abstract] ( 247 ) [HTML 0 KB][PDF 15172 KB] (60)
5 [The molecular mechanism of visual degradation in cetaceans based on GNAT2 and CNGB3 gene#br#] 2018 Vol.38(6):525-534
NIU Xu, LIANG Yanyan, ZHU Kangli, ZHAO Junpeng, XU Shixia, YANG Guang [Abstract] ( 239 ) [HTML 0 KB][PDF 3282 KB] (153)
6 [Advances in marine mammal research in China] 2018 Vol.38(6):572-585
YANG Guang, XU Shixia, CHEN Bingyao,SHAN Lei [Abstract] ( 230 ) [HTML 0 KB][PDF 2117 KB] (238)
7 [Seasonal variation of daily activity patterns and diet of yellow-throated marten (Martes flavigula)] 2019 Vol.39(1):52-61
ZHU Bowei,WANG Bin,RAN Jianghong,LI Bo,HUANG Feng,LI Xiaoqing, GU Xiaodong [Abstract] ( 228 ) [HTML 0 KB][PDF 6510 KB] (162)
8 [The development of in vitro models and their applications in cetacean research] 2018 Vol.38(6):597-607
YU Xueying, YANG Feng, ZHU Jingmin, MING Yao, LI Ding, LIU Wenhua,WANG Jingzhen [Abstract] ( 219 ) [HTML 0 KB][PDF 2083 KB] (111)
9 [Molecular evolution of Epac1 and Epac2 genes during cetacean secondary aquatic adaptation] 2018 Vol.38(6):535-542
LI Kui, ZHANG Weijing, CHAI Simin, XU Shixia, YANG Guang [Abstract] ( 212 ) [HTML 0 KB][PDF 13359 KB] (87)
10 [Classification and distribution of Soricidae in Northeastern China] 2019 Vol.39(1):8-26
LIU Zhu, ZHANG Junsheng, BAI Wei, LIU Huan, XIE Ruixue, YANG Xi, JIN Zhimin [Abstract] ( 204 ) [HTML 0 KB][PDF 15057 KB] (119)
11 [The classification of personality in captive alpine musk deer (Moschus chrysogaster sifanicus)] 2019 Vol.39(1):27-34
SUN Taifu, WANG Jing, LI Yong, ZHOU Mi, MENG Xiuxiang [Abstract] ( 202 ) [HTML 0 KB][PDF 1659 KB] (118)
12 [Identification and Characterizations of Aeromonas salmonicida isolated from Yangtze finless porpoise] 2018 Vol.38(6):562-571
LIU Zhigang, JIANG Huyan, ZHANG Xiaoke, CHEN Minmin, WAN An,YU Daoping [Abstract] ( 201 ) [HTML 0 KB][PDF 26278 KB] (39)
13 [A by-caught minke whale’s calf attacked by the shark] 2018 Vol.38(6):624-626
ZHU Qian,YU Shanshan, LIU Yingying, WANG Jing, LIU Wei [Abstract] ( 200 ) [HTML 0 KB][PDF 5402 KB] (116)
14 [Relationship research between fecal microbes and short chain fatty acid between wild yak and domestic yak] 2019 Vol.39(1):1-7
LIU Chuanfa, ZHANG Liangzhi, FU Haibo, LI Wenjing, ZHANG He, LI Jiye, PI Li,ZHANG Yanming [Abstract] ( 184 ) [HTML 0 KB][PDF 10943 KB] (143)
15 [Review on cetacean remote biopsy sampling and its application prospects in China] 2018 Vol.38(6):608-615
LIU Mingzhong, LI Kuan, ZHANG Peijun,LI Songhai [Abstract] ( 182 ) [HTML 0 KB][PDF 1513 KB] (106)
16 [Facial recognition of giant pandas based on developmental network recognition mode] 2019 Vol.39(1):43-51
Houjin, Zheng Bochuan, LI Yujie, Bai Wenke, QI Guilan, Dong Junfei, Yang Zejing, Zhang Jindong [Abstract] ( 175 ) [HTML 0 KB][PDF 23972 KB] (106)
17 [Chemical analysis of leaves of Fargesia edulis and Fargesia dura fed on by black-and-white snub-nosed monkeys in Mt. Lasha, Yunnan, China] 2019 Vol.39(1):94-102
LI Tu, LIU Lili, WANG Shuangjin, LI Qingqing, CHEN Fenfen, YANG Yajin, GUO Aiwei, CUI Liangwei [Abstract] ( 169 ) [HTML 0 KB][PDF 1460 KB] (128)
18 [The application of microsatellite markers in giant panda research] 2019 Vol.39(1):103-110
QIAO Maiju, RAN Jianghong, ZHANG Hemin [Abstract] ( 165 ) [HTML 0 KB][PDF 1321 KB] (140)
19 [Practice of regional function optimization in Sanjiangyuan National Park based on N%] 2019 Vol.39(4):347-359
LI Qi, HU Linyong, CHEN Dongdong, HE Fuquan, CHEN Xin, CAO Yifan, XU Shixiao, ZHAO Liang, ZHAO Xinquan [Abstract] ( 158 ) [HTML 0 KB][PDF 23342 KB] (237)
20 [Preliminary observation on the activity rhythm and time budget of the Asiatic brush-tailed porcupine (Atherurus macrourus) based on camera-trapping data] 2019 Vol.39(1):62-68
WANG Guohai, SHI Zepan, LI Shengqiang, LU Changhu, ZHOU Qihai [Abstract] ( 152 ) [HTML 0 KB][PDF 3041 KB] (218)
21 [Impact of social pressure on the estrus of captive female Asian elephants (Elephas maximus)] 2019 Vol.39(2):111-118
TANG Ruchun, XU Kexin, YANG Xuan, YANG Haichao, BAO Mingwei, JIA Ting, ZHANG Jinguo,ZHANG Li [Abstract] ( 148 ) [HTML 0 KB][PDF 1010 KB] (157)
22 [Effects of vegetation cover and pastoral land-use types on the foraging and vigilance behaviors of the plateau pika] 2019 Vol.39(1):69-76
Migmar Wangdwei [Abstract] ( 148 ) [HTML 0 KB][PDF 857 KB] (94)
23 [Golden jackal (Canis aureus) recorded in Jilong County, Tibet] 2019 Vol.39(2):224-226
DONG Lei, LUO Hao,LI Sheng [Abstract] ( 146 ) [HTML 0 KB][PDF 36102 KB] (75)
24 [Application of correspondence analysis and detrended correspondence analysis in foraging pattern of ungulates] 2019 Vol.39(2):119-125
ZHANG Weiqi, ZHANG Ning, HE Huan, MA Jianzhang, ZHONG Linqiang, SUN Yue, ZHANG Minghai [Abstract] ( 145 ) [HTML 0 KB][PDF 3003 KB] (87)
25 [Construction of mammary gland-specific expression vector for plateau pika(Ochotona curzoniae)Leptin gene and its expression in cells] 2019 Vol.39(1):84-93
PANG Bo, YU Honghao, ZHANG Xuze, XIE Ling, FU Lin, ZHAO Xinquan, GUO Songchang [Abstract] ( 145 ) [HTML 0 KB][PDF 34189 KB] (26)
26 [Den characteristics and their ecological significance in Himalayan marmots (Marmota himalayana)] 2019 Vol.39(3):258-265
ZHANG Long, GUO Cheng, XIAO Yanhong, XIANG Zuofu [Abstract] ( 143 ) [HTML 0 KB][PDF 1397 KB] (109)
27 [Using auto-trigger camera to observe mating behavior of Hog-badger (Arctonyx collaris)] 2019 Vol.39(3):344-346
GUO Hongxing, CHENG Lin, CHENG Songlin, YUAN Rongbin, MAO Yixian [Abstract] ( 142 ) [HTML 0 KB][PDF 12425 KB] (111)
28 [A review of research on the dietary specialization in vampire bats] 2019 Vol.39(2):202-208
CHEN Yuxuan, ZHAO Huabin [Abstract] ( 142 ) [HTML 0 KB][PDF 8245 KB] (49)
29 [A new record of the Taiwanese gray shrew (Crocidura tanakae Kuroda, 1938) in Hubei Province] 2019 Vol.39(2):218-223
LEI Boyu, YUE Yang, CUI Jifa, JI Shengnan, YU Wenhua, HAN Wenbin, ZHOU Youbing [Abstract] ( 141 ) [HTML 0 KB][PDF 5739 KB] (89)
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn