Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [Quantification of giant pandas’ visual acuity] 2018 Vol.38(5):433-441
LIN Xiaona, CHU Xiaojing, ZHAO Rui, ZHANG Bowen, LUO Bo, ZHANG Guiquan,LIU Dingzhen [Abstract] ( 256 ) [HTML 0 KB][PDF 3078 KB] (266)
2 [New record of a rodent genus (Murinae) in China—Tonkinomys daovantieni] 2018 Vol.38(3):309-314
CHENG Shi, CHEN Zhongzheng, CHENG Feng, LI Jiaqi, WAN Tao, LI Quan, LI Xueyou, WU Hailong, JIANG Xuelong [Abstract] ( 253 ) [HTML 0 KB][PDF 21069 KB] (407)
3 [New record of Murina fanjingshanensis (Chiroptera: Vespertilionidae) in Hunan Province, China#br#] 2018 Vol.38(3):315-317
HUANG Taifu, GONG Xiaoyan, WU Tao, PENG Le, ZHANG Youxiang, ZHANG Libiao, LIU Zhixiao [Abstract] ( 250 ) [HTML 0 KB][PDF 5174 KB] (190)
4 [A preliminary study of wolverine in Altay, Xinjiang] 2018 Vol.38(5):519-524
LIU Xu, MA Ming, XU Fujun, XIONG Jiawu, Zhu Shibing, CUI Shaopeng, JIANG Zhigang, ZHANG Tong, GUO Hong, ERBOLAT Tuoliuhan [Abstract] ( 236 ) [HTML 0 KB][PDF 7555 KB] (186)
5 [Preliminary camera-trapping survey on wild mammals and birds in Ailaoshan National Nature Reserve, Yunnan Province, China#br#] 2018 Vol.38(3):318-322
HE Xuelian, LUO Kang, LU Zhiyun, XIAO Zhishu, LIN Luxiang [Abstract] ( 228 ) [HTML 0 KB][PDF 1598 KB] (304)
6 [Opportunities and challenges of fecal DNA technology in molecular ecology researches] 2018 Vol.38(3):235-246
SHAN Lei, HU Yibo, WEI Fuwen [Abstract] ( 221 ) [HTML 0 KB][PDF 1829 KB] (464)
7 [Mammal and bird diversity survey using camera traps in the Chebaling National Nature Reserve, Guangdong Province] 2018 Vol.38(5):504-512
SHU Zufei, LU Xueli, CHEN Lijun, SONG Xiangjin, HUANG Xiaoqun, JIANG Bingkun, XIAO Ronggao, WANG Xincai, ZHANG Yingming, XIAO Zhishu [Abstract] ( 210 ) [HTML 0 KB][PDF 1765 KB] (269)
8 [Relationships of boldness with musk secretion and reproductive effort in captive alpine musk deer during mating and non-mating seasons] 2018 Vol.38(4):344-351
ZHOU Yang,LI Yong,ZHOU Mi,MENG Xiuxiang [Abstract] ( 209 ) [HTML 0 KB][PDF 1451 KB] (173)
9 [The survey of population size, distribution and sleeping caves of François’langur (Trachypithecus francoisi)in Yezhong Nature Reserve] 2018 Vol.38(4):420-425
DENG Huaiqing,ZHOU Jiang [Abstract] ( 207 ) [HTML 0 KB][PDF 15343 KB] (184)
10 [Preliminary investigation for mammal and bird resources using infrared camera traps in Maolan National Nature Reserve, Guizhou] 2018 Vol.38(3):323-330
LIU Jia, LIN Jianzhong, LI Shengqiang, LI Youbang, YAO Zhengming, WEI Luming, TAN Chengjiang, ZHOU Qihai, HUANG Chengming [Abstract] ( 201 ) [HTML 0 KB][PDF 2987 KB] (295)
11 [Dynamic status of Sichuan snub-nosed monkey in Foping National Nature Reserve, China] 2018 Vol.38(3):247-259
HE Gang, GUO Songtao, JIN Xuelin, HE Shujun, LI Fangfang, LI Cai, WU Fan, HOU Rong, HUANG Kang, HE Xiangbo, LIU Xinyu, Ruliang Pan, LI Baoguo [Abstract] ( 196 ) [HTML 0 KB][PDF 22259 KB] (310)
12 [A comparison of reproduction of adult Microtus fortis after existing under different density in different durations of time] 2018 Vol.38(5):477-485
ZHANG Xuan, ZHANG Meiwen, GUO Cong, ZHOU Xunjun, WANG Yong, LI Bo [Abstract] ( 174 ) [HTML 0 KB][PDF 1362 KB] (108)
13 [Application of infrared cameras for wildlife surveys in the Bulong Nature Reserve, Xishuangbanna Prefecture, Yunnan Province] 2018 Vol.38(5):513-518
WANG Qiaoyan, HE Youcai, ZHANG Mingxia, SONG Junping, TAO Yongxiang, ZHANG Zhongyuan, YAN Zhangjian,YANG Hongpei [Abstract] ( 172 ) [HTML 0 KB][PDF 2236 KB] (229)
14 [Classification of two zokor species based on mitochondrial gene,morphological and habitat indices] 2018 Vol.38(4):402-410
LIU Li,ZHOU Yanshan,CHU Bin,WANG Guizhen,HUA Limin [Abstract] ( 170 ) [HTML 0 KB][PDF 9931 KB] (119)
15 [Correlations of male personality features with temporary consortship in Tibetan macaques (Macaca thibetana)] 2018 Vol.38(5):442-450
WU Yibing, ZHANG Qixin, WANG Xi, LI Bowen,LI Jinhua [Abstract] ( 169 ) [HTML 0 KB][PDF 1620 KB] (206)
16 [The impact on local forest ecosystem by elephants] 2018 Vol.38(4):411-419
LIN Liu,ZHANG Li [Abstract] ( 165 ) [HTML 0 KB][PDF 1404 KB] (211)
17 [Isolation and purification of IgG subclasses in Bactrian camel serum and preparation of polyclonal antibodies against IgG subclasses] 2018 Vol.38(5):486-490
LI Donghai,ZHANG Wangdong, CHENG Cuicui,JIA Shuai,LI Jianfei,LING Xiaodong,HE Wanhong,GAO Xin,LIU Lei,WANG Wenhui [Abstract] ( 165 ) [HTML 0 KB][PDF 2701 KB] (94)
18 [Summer habitat selection of sambar deer (Rusa unicolor) in Wolong National Nature Reserve] 2018 Vol.38(3):277-285
HU Jie,YAO Gang,LI Dayong, YANG Zhisong,LI Yanhong [Abstract] ( 163 ) [HTML 0 KB][PDF 1355 KB] (277)
19 [Interactions between rhesus macaques and visitors at Hainan Nanwan Monkey Islet, China] 2018 Vol.38(3):267-276
ZHANG Peng, DUAN Yongjiang, CHEN Tao, ZHANG Jie [Abstract] ( 161 ) [HTML 0 KB][PDF 1783 KB] (197)
20 [
A study on the characteristics of crop damage caused by wild boar (Sus scrofa)and the attitudes of local residents in Chishui Alsophila National Nature Reserve, Guizhou Province, China
]
2018 Vol.38(4):359-368
SU Haijun,HU Canshi,ZHANG Mingming,LIANG Sheng [Abstract] ( 160 ) [HTML 0 KB][PDF 8948 KB] (212)
21 [Genetic diversity and population genetic structure of captive red pandas (Ailurus fulgens)] 2018 Vol.38(4):393-401
XIU Yunfang,LIU Guowei,ZHENG Shuhuan [Abstract] ( 156 ) [HTML 0 KB][PDF 4763 KB] (168)
22 [Behavior study of feeding site preference and change in the Cynomolgus monkey (Macaca fascicularis)#br#] 2018 Vol.38(5):491-498
Lü Lin, XU Fan, CHEN Jianjun, XIE Liang, XIE Peng [Abstract] ( 156 ) [HTML 0 KB][PDF 1205 KB] (133)
23 [Urinary volatile constituents of tree shrews (Tupaia belangeri) during various reproductive stages] 2018 Vol.38(3):302-308
YE Fangyan, ZHU Wanlong, GAO Wenrong, ZHANG Hao, WANG Zhengkun [Abstract] ( 155 ) [HTML 0 KB][PDF 1226 KB] (138)
24 [Primary survey of finless porpoise population in the Bohai Sea] 2018 Vol.38(6):551-561
ZUO Tao, SUN Jianqiang, SHI Yongqiang,WANG Jun [Abstract] ( 154 ) [HTML 0 KB][PDF 4422 KB] (149)
25 [Genetic structure of the Himalayan marmot(Marmota himalayana)population in eastern Qinghai Province] 2018 Vol.38(5):458-466
YAN Jingyan, LIN Gonghua, CHEN Hongjian, LI Qian, QIN Wen, SU Jianping, ZHANG Tongzuo [Abstract] ( 148 ) [HTML 0 KB][PDF 9030 KB] (141)
26 [Nutrient composition of blue sheep (Pseudois nayaur ) in the Helan Mountains,Ningxia,China] 2018 Vol.38(4):352-358
WANG Rui,GAO Hui,TENG Liwei,LIU Zhensheng [Abstract] ( 146 ) [HTML 0 KB][PDF 1832 KB] (133)
27 [To disperse or not to disperse: male reproductive success in free-ranging Taihangshan macaques] 2018 Vol.38(3):260-266
TIAN Jundong, GUO Weijie, WANG Shuai, DUAN Hongyu, WANG Baishi, WANG Zhenlong,LU Jiqi [Abstract] ( 143 ) [HTML 0 KB][PDF 796 KB] (159)
28 [Studies on spatial memory of rodents with different food hoarding strategies using Morris water maze] 2018 Vol.38(4):377-383
ZHANG Dongyuan,LI Yuan,LI Jia,ZHANG Yihao,YI Xianfeng,WANG Zhenyu [Abstract] ( 142 ) [HTML 0 KB][PDF 1334 KB] (120)
29 [The susceptibility of intestinal parasites induced by predation risk to overwintering root voles(Microtus oeconomus)] 2018 Vol.38(5):467-476
ZHU Yahui, SHANG Guozhen, YANG Yanbin, ZHANG Xin, WU Yan, CAO Yifan, BIAN Jianghui [Abstract] ( 138 ) [HTML 0 KB][PDF 1689 KB] (125)
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn