Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [Trophic niche of Brandt’s voles (Lasiopodomys brandtii) and their interspecific relationships with other common rodents in a typical steppe, Inner Mongolia] 2020 Vol.40(5):424-434
YUE Chuang, GUO Qianwei, ZHANG Zhuoran, LI Xin, MAN Duhu, YUAN Shuai, FU Heping, WU Xiaodong, JIN Guo, LIU Jianwen, LI Yongshan [Abstract] ( 617 ) [HTML 0 KB][PDF 3126 KB] (79)
2 [The first case of testicular seminoma pathologic diagnosis in giant panda] 2020 Vol.40(6):651-654
CHEN Mengzhu, LIU Songrui, YUE Chanjuan, GENG Yi, SU Xiaoyan, CHEN Yaoyan, CHENG Zixuan [Abstract] ( 556 ) [HTML 0 KB][PDF 31053 KB] (35)
3 [The temporal distribution of the long call and its influencing factors in male plateau pika (Ochotona curzoniae)] 2020 Vol.40(6):606-614
HUA Xianze, ZHOU Rui,YE Guohui, HUA Rui, Baodaerhan, HUA Limin [Abstract] ( 475 ) [HTML 0 KB][PDF 2428 KB] (27)
4 [The first transcriptomic analysis of Uropsilus gracilis and Euroscaptor kuznetsovi] 2020 Vol.40(6):615-622
WANG Linlin, QIU Yinbin, WAN Tao, WANG Xia, ZHOU Hongyan, JIANG Xuelong, PAN Xinghua, HE Kai [Abstract] ( 474 ) [HTML 0 KB][PDF 6006 KB] (50)
5 [Research progress of bat biology and conservation strategies in China] 2020 Vol.40(6):539-559
JIANG Tinglei, ZHAO Huabin, HE Biao, ZHANG Libiao, LUO Jinhong, LIU Ying, SUN Keping, YU Wenhua, WU Yi, FENG Jiang [Abstract] ( 474 ) [HTML 0 KB][PDF 3009 KB] (192)
6 [Preliminary report of camera trapping survey for mammals and birds in Miyaluo Provincial Nature Reserve, Sichuan Province] 2020 Vol.40(6):634-645
CHEN Xing, HU Xixi, LIU Mingxing, LI Jiaqi, PENG Yonghong, Lü Xu, WANG Xiaofang, LI Sheng, GUAN Tianpei [Abstract] ( 474 ) [HTML 0 KB][PDF 37465 KB] (65)
7 [Role of urine odors in recognition of social class among Anourosorex squamipes] 2020 Vol.40(6):623-633
ZONG Hao, CHEN Deng, DU Rong, HU Tao, LEI Ziyong, WANG Qian, ZHAO Tianmeng, FAN Hailing, FU Changkun [Abstract] ( 474 ) [HTML 0 KB][PDF 2586 KB] (75)
8 [Research progress on antiviral innate immunity in bats] 2020 Vol.40(6):560-570
ZENG Jiaming, ZHAO Huabin [Abstract] ( 474 ) [HTML 0 KB][PDF 17567 KB] (56)
9 [A new record of insectivorous species in Henan Province, China—Chodsigoa hypsibia de Winton, 1899] 2020 Vol.40(6):646-650
ZHOU Yanyan, KE Jinzhao, SU Longfei, LU Jiqi, TIAN Jundong [Abstract] ( 473 ) [HTML 0 KB][PDF 1065 KB] (68)
10 [Activity rhythm and influencing factors of two dominant rodents species in desert region] 2020 Vol.40(6):585-594
LI Xin, YUAN Shuai, FU Heping, WU Xiaodong, YANG Suwen, JI Yu, LIU Jianwen, XU Hua, Narisu, Yuan Wei, Zhang Zhuoran [Abstract] ( 473 ) [HTML 0 KB][PDF 2955 KB] (50)
11 [The adaptive regulations of energy metabolism and fat accumulation during post-lactation in striped hamster] 2020 Vol.40(6):595-605
YU Jingxin, DENG Guangmin, BAO Yufan, ZHAO Zhijun [Abstract] ( 471 ) [HTML 0 KB][PDF 1781 KB] (38)
12 [Seasonal dynamic of population survival and its mechanism in Mongolian gerbils (Meriones unguiculatus) in the Inner Mongolia agro-pastoral ecotone] 2020 Vol.40(6):571-584
LIU Wei, ZHONG Wenqin, WANG Dehua [Abstract] ( 471 ) [HTML 0 KB][PDF 2083 KB] (43)
13 [A new record of a mammal in China and new provincial records in Xizang, Hubei and Sichuan] 2020 Vol.40(3):261-270
LIU Shaoying, LIU Yingxun, MENG Guanliang, ZHOU Chengran, LIU Yang, LIAO Rui [Abstract] ( 415 ) [HTML 0 KB][PDF 45844 KB] (176)
14 [A diagnostic complex of features used to identify voles Myodes (Rodentia, Circetidae) in their sympatric areas] 2020 Vol.40(3):282-289
Sergey Gashev, Fania Betlyaeva, Natalya Sorokina, Elena Bykova, Juri Kurhinen [Abstract] ( 399 ) [HTML 0 KB][PDF 2061 KB] (109)
15 [A study on morphological variation and geographical range of Anderson's white-bellied rat] 2020 Vol.40(3):209-230
LI Feihong, YANG Qisen, WEN Zhixin, XIA Lin, ZHANG Feng, ABRAMOV Alexei, GE Deyan [Abstract] ( 397 ) [HTML 0 KB][PDF 21127 KB] (169)
16 [Discussed and revised geographical distribution of Chimarrogale leander in China] 2020 Vol.40(3):231-238
WANG Qiaoyun, XIAO Haoyun, LIU Shaoying, CHEN Shunde, YANG Li, XIAO Fei, ZHANG Lu, HE Kai [Abstract] ( 395 ) [HTML 0 KB][PDF 25226 KB] (215)
17 [Taxonomy and distribution of the genus Typhlomys in China based on karyotypic and phylogenetic analyses] 2020 Vol.40(3):239-248
SU Weiting, CHEN Zhongzheng, WAN Tao, WANG Xia, ZHOU Hongyan, HU Yi, WANG Jinhuan, JIANG Xuelong, NIE Wenhui, HE Kai [Abstract] ( 394 ) [HTML 0 KB][PDF 5381 KB] (147)
18 [Review on the taxonomy of Microtini (Arvicolinae: Cricetidae) with a catalogue of species occurring in China] 2020 Vol.40(3):290-301
LIU Shaoying, JIN Wei, TANG Mingkun [Abstract] ( 390 ) [HTML 0 KB][PDF 1610 KB] (144)
19 [Genetic diversity and molecular phylogeography of Sorex caecutiens in Northeast China] 2020 Vol.40(3):249-260
LIU Zhu, JIANG Wenjing, WANG Aonan, YANG Xi, JIN Zhimin, TIAN Ximin, LI Dianwei [Abstract] ( 387 ) [HTML 0 KB][PDF 14883 KB] (64)
20 [A new record of genus Pantherina in Ningxia Hui Autonomous Region, China—Pantherina griselda (Thomas, 1912)] 2020 Vol.40(3):302-306
PU Yingting, JIANG Haijun, WANG Xuming, TANG Keyi, WANG Qiong, LIAO Rui, CHEN Shunde, LIU Shaoying [Abstract] ( 371 ) [HTML 0 KB][PDF 19238 KB] (157)
21 [Home range utilization and individual dispersal of re-introduced forest musk deer(Moschus berezovskii)] 2020 Vol.40(2):109-119
LIU Jiahui, WANG Yan, BIAN Kun, TANG Jie, WANG Weifeng, GUO Linwen, WANG Bo, FANG Gu, ZHAO Lan, QI Xiaoguang [Abstract] ( 334 ) [HTML 0 KB][PDF 44220 KB] (172)
22 [Habitat assessment of black muntjac (Muntiancus cirnifrons) in the Gutianshan National Nature Reserve based on MAXENT modeling] 2020 Vol.40(2):143-151
YU Jianping, CHEN Xiaonan, YU Shunhai, LE Zhifang, SHEN Xiaoli,CAO Mingchang [Abstract] ( 318 ) [HTML 0 KB][PDF 9719 KB] (216)
23 [Multivariate similarity clustering analysis on zoogeographical distribution of mammals in China] 2020 Vol.40(3):271-281
LIU Jiaheng, LU Jiqi [Abstract] ( 287 ) [HTML 0 KB][PDF 2978 KB] (283)
24 [The analysis on activity rhythms of several ungulates in extreme arid desert region based on infrared camera data] 2020 Vol.40(2):120-128
LI Jianliang,LI Jiaqi,WANG Liang,PEI Pengzu,MA Donghui,ZHUO Mengya, BAO Xinkang [Abstract] ( 284 ) [HTML 0 KB][PDF 2545 KB] (198)
25 [Pathological anatomy and death cause of a stranded Risso’s dolphin (Grampus griseus)] 2020 Vol.40(2):152-161
ZENG Qianhui, AIERKEN Reyilamu, LI Jia, ZHONG Mingding, ZHU Qian, ZHENG Jinsong [Abstract] ( 283 ) [HTML 0 KB][PDF 74699 KB] (254)
26 [A comparative study on pulmonary histochemical characteristics between plateau pika and Kunming mouse] 2020 Vol.40(2):162-169
LI Shuang, ZOU Xiaoyan, FU Lin, LIU Zhonghao, BAI Xianghui1, DU Yurong, GUO Songchang [Abstract] ( 283 ) [HTML 0 KB][PDF 30307 KB] (98)
27 [A preliminary study on the development of muskrat's musk gland and the isolation of glandular cells] 2020 Vol.40(2):175-182
LI Chenguang,AN Peipei,WANG Datao,ZHAO Quanmin,LI Chunyi [Abstract] ( 281 ) [HTML 0 KB][PDF 79680 KB] (38)
28 [Spatial distribution of sympatric Rhinopithecus brelichi and Macaca thibetana in Fanjingshan National Nature Reserve, Guizhou, China] 2020 Vol.40(2):193-200
WANG Cheng, SU Haijun, HU Canshi, SHI Lei,ZHANG Mingming [Abstract] ( 281 ) [HTML 0 KB][PDF 2341 KB] (157)
29 [Preliminary investigation on mammal and bird resources using infrared camera traps in Qianqingtang Area of Zhejiang Qingliangfeng National Nature Reserve] 2020 Vol.40(2):183-192
GUO Rui, XU Lijuan, WANG Xuchi, LIU Wei,FAN Penglai, XU Aichun [Abstract] ( 281 ) [HTML 0 KB][PDF 2163 KB] (190)
30 [The effect of rain noise on emergence behavior in least horseshoe bats] 2020 Vol.40(2):129-134
WU Xiu, LUO Bo, WANG Weiwei, GAO Huimin, DENG Yingchun, WANG Jing, FENG Jiang [Abstract] ( 280 ) [HTML 0 KB][PDF 1678 KB] (121)
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn