Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [Quantification of giant pandas’ visual acuity] 2018 Vol.38(5):433-441
LIN Xiaona, CHU Xiaojing, ZHAO Rui, ZHANG Bowen, LUO Bo, ZHANG Guiquan,LIU Dingzhen [Abstract] ( 348 ) [HTML 0 KB][PDF 3078 KB] (292)
2 [A preliminary study of wolverine in Altay, Xinjiang] 2018 Vol.38(5):519-524
LIU Xu, MA Ming, XU Fujun, XIONG Jiawu, Zhu Shibing, CUI Shaopeng, JIANG Zhigang, ZHANG Tong, GUO Hong, ERBOLAT Tuoliuhan [Abstract] ( 305 ) [HTML 0 KB][PDF 7555 KB] (191)
3 [Mammal and bird diversity survey using camera traps in the Chebaling National Nature Reserve, Guangdong Province] 2018 Vol.38(5):504-512
SHU Zufei, LU Xueli, CHEN Lijun, SONG Xiangjin, HUANG Xiaoqun, JIANG Bingkun, XIAO Ronggao, WANG Xincai, ZHANG Yingming, XIAO Zhishu [Abstract] ( 275 ) [HTML 0 KB][PDF 1765 KB] (301)
4 [Isolation and purification of IgG subclasses in Bactrian camel serum and preparation of polyclonal antibodies against IgG subclasses] 2018 Vol.38(5):486-490
LI Donghai,ZHANG Wangdong, CHENG Cuicui,JIA Shuai,LI Jianfei,LING Xiaodong,HE Wanhong,GAO Xin,LIU Lei,WANG Wenhui [Abstract] ( 253 ) [HTML 0 KB][PDF 2701 KB] (113)
5 [Application of infrared cameras for wildlife surveys in the Bulong Nature Reserve, Xishuangbanna Prefecture, Yunnan Province] 2018 Vol.38(5):513-518
WANG Qiaoyan, HE Youcai, ZHANG Mingxia, SONG Junping, TAO Yongxiang, ZHANG Zhongyuan, YAN Zhangjian,YANG Hongpei [Abstract] ( 226 ) [HTML 0 KB][PDF 2236 KB] (254)
6 [Primary survey of finless porpoise population in the Bohai Sea] 2018 Vol.38(6):551-561
ZUO Tao, SUN Jianqiang, SHI Yongqiang,WANG Jun [Abstract] ( 225 ) [HTML 0 KB][PDF 4422 KB] (185)
7 [Correlations of male personality features with temporary consortship in Tibetan macaques (Macaca thibetana)] 2018 Vol.38(5):442-450
WU Yibing, ZHANG Qixin, WANG Xi, LI Bowen,LI Jinhua [Abstract] ( 224 ) [HTML 0 KB][PDF 1620 KB] (235)
8 [A comparison of reproduction of adult Microtus fortis after existing under different density in different durations of time] 2018 Vol.38(5):477-485
ZHANG Xuan, ZHANG Meiwen, GUO Cong, ZHOU Xunjun, WANG Yong, LI Bo [Abstract] ( 220 ) [HTML 0 KB][PDF 1362 KB] (127)
9 [Navigation noise properties of large vessels in Hechangzhou region of the Yangtze River and their potential effects on the Yangtze finless porpoise] 2018 Vol.38(6):543-550
ZHANG Tianci, JU Tao, LI Songhai, XIE Yan, WANG Ding, WANG Zhitao,WANG Kexiong [Abstract] ( 216 ) [HTML 0 KB][PDF 11495 KB] (109)
10 [Behavior study of feeding site preference and change in the Cynomolgus monkey (Macaca fascicularis)#br#] 2018 Vol.38(5):491-498
Lü Lin, XU Fan, CHEN Jianjun, XIE Liang, XIE Peng [Abstract] ( 212 ) [HTML 0 KB][PDF 1205 KB] (154)
11 [Genetic structure of the Himalayan marmot(Marmota himalayana)population in eastern Qinghai Province] 2018 Vol.38(5):458-466
YAN Jingyan, LIN Gonghua, CHEN Hongjian, LI Qian, QIN Wen, SU Jianping, ZHANG Tongzuo [Abstract] ( 205 ) [HTML 0 KB][PDF 9030 KB] (145)
12 [The susceptibility of intestinal parasites induced by predation risk to overwintering root voles(Microtus oeconomus)] 2018 Vol.38(5):467-476
ZHU Yahui, SHANG Guozhen, YANG Yanbin, ZHANG Xin, WU Yan, CAO Yifan, BIAN Jianghui [Abstract] ( 199 ) [HTML 0 KB][PDF 1689 KB] (144)
13 [Morphological measurements of a dead Indo-Pacific humpback dolphin (Sousa chinensis) at Sanya, Hainan Province, China] 2018 Vol.38(6):616-623
LI Kuan, ZHANG Peijun, LIU Mingzhong, LIN Mingli,LI Songhai [Abstract] ( 199 ) [HTML 0 KB][PDF 5509 KB] (114)
14 [Mark-recapture technique for demographic studies of Chinese white dolphins - applications and suggestions] 2018 Vol.38(6):586-596
LIN Wenzhi, Stephen C. Y. CHAN,ZENG Chen, Leszek KARCZMARSKI,WU Yuping [Abstract] ( 195 ) [HTML 0 KB][PDF 15172 KB] (59)
15 [Correlations among dominance rank, testosterone levels and intestinal parasitic infection in adult male Tibetan macaques (Macaca thibetana)] 2018 Vol.38(5):451-457
WU Wei, SUN Binghua, WANG Xi, LI Wenbo, LI Bowen, LI Jinhua [Abstract] ( 195 ) [HTML 0 KB][PDF 1297 KB] (184)
16 [Differences of body composition and morphology of the gastrointestinal tract in Eothenomys miletus at different areas from the Hengduan Mountains in summer] 2018 Vol.38(5):499-503
ZHANG Haiji, HOU Dongmin, MEI Li, CHEN Lixin, WANG Zhengkun, ZHU Wanlong [Abstract] ( 184 ) [HTML 0 KB][PDF 1018 KB] (115)
17 [The molecular mechanism of visual degradation in cetaceans based on GNAT2 and CNGB3 gene#br#] 2018 Vol.38(6):525-534
NIU Xu, LIANG Yanyan, ZHU Kangli, ZHAO Junpeng, XU Shixia, YANG Guang [Abstract] ( 183 ) [HTML 0 KB][PDF 3282 KB] (144)
18 [Seasonal variation of daily activity patterns and diet of yellow-throated marten (Martes flavigula)] 2019 Vol.39(1):52-61
ZHU Bowei,WANG Bin,RAN Jianghong,LI Bo,HUANG Feng,LI Xiaoqing, GU Xiaodong [Abstract] ( 182 ) [HTML 0 KB][PDF 6510 KB] (145)
19 [Advances in marine mammal research in China] 2018 Vol.38(6):572-585
YANG Guang, XU Shixia, CHEN Bingyao,SHAN Lei [Abstract] ( 174 ) [HTML 0 KB][PDF 2117 KB] (218)
20 [The development of in vitro models and their applications in cetacean research] 2018 Vol.38(6):597-607
YU Xueying, YANG Feng, ZHU Jingmin, MING Yao, LI Ding, LIU Wenhua,WANG Jingzhen [Abstract] ( 172 ) [HTML 0 KB][PDF 2083 KB] (101)
21 [Molecular evolution of Epac1 and Epac2 genes during cetacean secondary aquatic adaptation] 2018 Vol.38(6):535-542
LI Kui, ZHANG Weijing, CHAI Simin, XU Shixia, YANG Guang [Abstract] ( 158 ) [HTML 0 KB][PDF 13359 KB] (81)
22 [A by-caught minke whale’s calf attacked by the shark] 2018 Vol.38(6):624-626
ZHU Qian,YU Shanshan, LIU Yingying, WANG Jing, LIU Wei [Abstract] ( 157 ) [HTML 0 KB][PDF 5402 KB] (108)
23 [Identification and Characterizations of Aeromonas salmonicida isolated from Yangtze finless porpoise] 2018 Vol.38(6):562-571
LIU Zhigang, JIANG Huyan, ZHANG Xiaoke, CHEN Minmin, WAN An,YU Daoping [Abstract] ( 152 ) [HTML 0 KB][PDF 26278 KB] (39)
24 [The classification of personality in captive alpine musk deer (Moschus chrysogaster sifanicus)] 2019 Vol.39(1):27-34
SUN Taifu, WANG Jing, LI Yong, ZHOU Mi, MENG Xiuxiang [Abstract] ( 147 ) [HTML 0 KB][PDF 1659 KB] (99)
25 [Classification and distribution of Soricidae in Northeastern China] 2019 Vol.39(1):8-26
LIU Zhu, ZHANG Junsheng, BAI Wei, LIU Huan, XIE Ruixue, YANG Xi, JIN Zhimin [Abstract] ( 140 ) [HTML 0 KB][PDF 15057 KB] (114)
26 [Review on cetacean remote biopsy sampling and its application prospects in China] 2018 Vol.38(6):608-615
LIU Mingzhong, LI Kuan, ZHANG Peijun,LI Songhai [Abstract] ( 137 ) [HTML 0 KB][PDF 1513 KB] (99)
27 [Relationship research between fecal microbes and short chain fatty acid between wild yak and domestic yak] 2019 Vol.39(1):1-7
LIU Chuanfa, ZHANG Liangzhi, FU Haibo, LI Wenjing, ZHANG He, LI Jiye, PI Li,ZHANG Yanming [Abstract] ( 131 ) [HTML 0 KB][PDF 10943 KB] (141)
28 [Facial recognition of giant pandas based on developmental network recognition mode] 2019 Vol.39(1):43-51
Houjin, Zheng Bochuan, LI Yujie, Bai Wenke, QI Guilan, Dong Junfei, Yang Zejing, Zhang Jindong [Abstract] ( 128 ) [HTML 0 KB][PDF 23972 KB] (98)
29 [Chemical analysis of leaves of Fargesia edulis and Fargesia dura fed on by black-and-white snub-nosed monkeys in Mt. Lasha, Yunnan, China] 2019 Vol.39(1):94-102
LI Tu, LIU Lili, WANG Shuangjin, LI Qingqing, CHEN Fenfen, YANG Yajin, GUO Aiwei, CUI Liangwei [Abstract] ( 126 ) [HTML 0 KB][PDF 1460 KB] (117)
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn